Financiële middelen ontbreken om Wijsterseweg veiliger te maken

Op 18 mei 2021 heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over de ongevallen op de Wijsterseweg. Opvallend vaak gebeuren er de laatste tijd vrij ernstige ongevallen op de verschillende kruisingen van de Wijsterseweg. De laatste keer was 12 mei jongstleden. Toen vond er een ongeval plaats op de kruising met De Oostering. Ook op de kruising met de Secteweg vindt geregeld een incident plaats.

De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Is het college bekend met het feit dat er op de verschillende
kruisingen van de Wijsterseweg meer dan gemiddeld incidenten
plaatsvinden?
Het is ons bekend dat sinds begin 2020 er meer ongevallen gebeuren
op de Wijsterseweg dan in de jaren daarvoor. Het gaat om 9
ongevallen in 1,5 jaar tijd waarbij 10 gewonden vielen. In
voorgaande jaren ging het om gemiddeld 1 ongeval per jaar op de
Wijsterseweg. De Wijsterseweg kent meerdere kruispunten. Vier van
de ongevallen hebben plaatsgevonden op de kruising
Wijsterweg/Oostering, drie op kruising Wijsterseweg/Toldijk en één
op de kruising Wijsterseweg/Kerkweg. Verder is er nog een eenzijdig
ongeval geweest op een recht wegvak van de Wijsterseweg.

2. Zijn er oorzaken bekend waardoor deze ongevallen plaatsvinden?
De ongevallen vinden plaats op de kruispunten met de Oostering, de
Kerkweg en Toldijk/Hoogeveenseweg. Het zijn alle
voorrangsongevallen, wat wil zeggen dat er geen voorrang werd
verleend. Oorzaken zijn vaak een combinatie van te snel rijden op de
voorrangsweg en niet onvoldoende uitkijken vanaf de zijweg.

3. Zijn er eenvoudige maatregelen te nemen om de situatie veiliger te
maken? Zou bijvoorbeeld een stopverbod een mogelijkheid kunnen
zijn?
De bebording rondom de kruispunten is op orde en voldoende
zichtbaar. Op het kruispunt Wijsterseweg-Oostering kan het een goed
idee zijn om stopborden te plaatsen, omdat het zicht vanaf met name
de Oostering beperkt is. Of de situatie daardoor daadwerkelijk
veiliger wordt, is vooral afhankelijk van het gedrag van de
verkeersdeelnemers. Zij moeten de tijd nemen om de kruising goed
over te kijken alvorens hun weg te vervolgen.

4. Ziet het college andere mogelijkheden om de kruisingen veiliger te
maken?
Het aantal ongevallen en de ernst ervan kan verminderd worden door
de rijsnelheden op de Wijsterseweg te verlagen en de kruispunten
beter op te laten vallen op deze 60 km-weg. De beste oplossing
daarvoor is een verhoging van het kruispuntvlak met de verhoging in
een afwijkende kleur. Voor het kruispunt Wijsterseweg-Toldijk ligt
reeds een plan om dit als zodanig uit te voeren, samen met de
reconstructie van de Middenveldweg.

Voor de kruispunten Wijsterseweg-Oostering en WijstersewegKerkweg ligt dat plan er nog niet; de financiële middelen hiervoor
ontbreken. De gemeente gaat onderzoeken of we met BDU-subsidie hier de
komende jaren prioriteit aan moeten geven.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord