De werkelijke feiten hoe Hoogeveen in de financiële afgrond is gestort

Een grondige analyse van de financiële boekhouding van de gemeente Hoogeveen kan maar tot één éconclusie leiden. Onder leiding van de PvdA-wethouder Wietze van der Zwaag en CDA-wethouders Anno Wietze Hiemstra en Bert Otten, die van 2006 t/m 2018 financiën in portefeuille hadden, veranderde de gemeente Hoogeveen van een gemeente die geld spaarde tot een gemeente die bijna bankroet is.

 

Dat is de conclusie van Jacob Melissen, die eind mei 2021 binnen het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. benoemd is tot interim voorzitter. Melissen (68), wonend in Pesse, wil daarbij de rol van zijn partij niet kleiner maken dan hij is. “Tussen mei 2018 en 2020 hadden achtereenvolgens onze wethouders Jan Steenbergen en Jacob van der Heide financiën in portefeuille en is er ongeveer 15 miljoen uitgegeven. Toen was de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht, waardoor er uiteindelijk tot niets anders dan een algehele stop op de uitgaven besloten kon worden.

Het is dus volslagen onzin – zoals nu door andere partijen wordt beweerd – dat Gemeentebelangen de hoofdverantwoordelijke is voor de financiële positie waarin onze gemeente nu verkeert. Daarvoor is de periode van twee jaar simpelweg te kort”.

 

Tussen 2006 en 2014 leverden CDA, PvdA, CU en VVD de wethouders en in deze acht jaar verdampte maar liefst 70% van de reserves. “Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Ook wij leverden in deze periode raadsleden en zij hadden nog nadrukkelijker het college moeten wijzen op de gebrekkige onderbouwing van de uitgaven. Probleem voor de gehele raad was dat door het college niet inzichtelijk werd gemaakt dat er voor vervanging of onderhoud, zoals van het Bentinckspark, geen gelden werden gereserveerd. Daardoor werd de gehele raad door deze wethouders steeds weer volledig op het verkeerde been gezet en kon het college vele investeringen doen die een – naar nu blijkt – pijnlijk open einde hebben. Daarnaast lijkt het er alle schijn van te hebben dat de colleges tussen 2006 en 2014 van overtuigd waren dat zij deze kosten steeds weer op konden vangen met incidentele financiële meevallers, zoals in 2006, toen de verkoop van Rendo-aandelen 22 miljoen euro opleverde, en doordat de verkoop van bouwkavels voor woningen en industrie continu veel geld in het laatje bracht. Een naar nu blijkt ernstige misrekening”, zegt Melissen.

 

Gemeentebelangen in college

 

Kijkend naar de periode 2014 tot heden zegt Melissen: “Vanaf 2014 maakt Gemeentebelangen deel uit van het college en was er nog een reserve van 30 miljoen euro. Wij werden bij ons aantreden geconfronteerd met een reeds door het voorgaande college gedane toezeggingen van ruim 20 miljoen euro voor een parkeergarage 12,5 miljoen en een afboeking van 10 miljoen op het industrieterrein Riegmeer. Gemeentebelangen had nota bene tégen de realisatie van die parkeergarage gestemd. De afboeking op Riegmeer bleek noodzakelijk, omdat voorgaande colleges voor een te hoge prijs veel te veel grond hadden aangekocht”.

 

Den Haag is medeschuldig

 

Het is maar de vraag in hoeverre het college van de gemeente Hoogeveen zelf geheel verantwoordelijk is voor het weglekken van de laatste 30 miljoen. In 2015 kieperde ‘Den Haag’ het gehele sociaal domein over de gemeentelijke schutting en voerde daarbij tegelijkertijd een enorme bezuiniging door. Nu wordt die pijn door bijna alle gemeenten in Nederland gevoeld, maar door het ontbreken van financiële buffers komt deze pijn in Hoogeveen – 16 miljoen tekort tot op dit moment  – extra hard aan, waardoor er op het sociaal domein ingrijpend bezuinigd dient te worden. Niet alleen wordt er in de franje gesneden, maar ook daar waar feitelijk niet op bezuinigd zou mogen worden, omdat dit tegen het sociale hart van onze partij ingaat”, zegt Melissen, die wel een verklaring denkt te hebben waarom Den Haag alle Nederlandse gemeenten op dit dossier financieel zo pijnigt. “Als je naar de laatste verkiezingsuitslag kijkt van de gemeenteraadverkiezingen, dan zie je dat de lokale partijen ruim een derde van de stemmen hebben gekregen. Daarmee zou het, als de lokale partijen zich landelijk zouden verenigen, in de Tweede Kamer met afstand de grootste partij zijn. Logisch dus dat de landelijk opererende partijen de lokaal actieve partijen de schuld in de schoenen proberen te schuiven van de financiële tekorten die ontstaan zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten. Daarmee de lokaal opererende politieke partijen een verantwoordelijkheid gevend waarop ze geen invloed hebben en kunnen uitoefenen!”.

 

IJsbaan

 

“De plannen voor de ijsbaan in combinatie met een nieuw te bouwen zwembad werden door de gemeenteraad, op één tegenstem na, volledig omarmd. Wethouder Erwin Slomp van GB Hoogeveen had in overleg met de gemeenteraad een duidelijke grens van 31 miljoen euro aangegeven, waarbinnen dit sportcomplex gerealiseerd diende te worden. Toen bleek dat de kosten daarvan, tijdens de vakantie van de overige leden van het college, meer dan het dubbele zouden bedragen besloot Slomp, moedig als hij is, in zijn eentje deze plannen stand te pede in zijn geheel naar de prullenmand te verwijzen. Uiteindelijk hebben de verwerving van de gronden van Maxx, de aankoop van De Terp en het maken van de plannen alsmede het onderzoek naar de realisering van dit ambitieuze plan 2,5 miljoen euro gekost. Door de schuldvraag hoe Hoogeveen een armlastige gemeente is geworden volledig in de schoenen te schuiven van Gemeentebelangen is een slechte vorm van framing door politiek Hoogeveen”, stelt Melissen.

 

Druiven zijn zuur

 

“Ik ben sinds 2016 lid van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. en heb na de eclatante zege van Gemeentebelangen tijdens de verkiezingen van 2018 gemerkt dat met name bij het CDA de druiven zuur zijn. Het ‘niet meer de grootste zijn’ heeft hen meer pijn gedaan dan wie dan ook kon vermoeden. Helaas resulteerde dit ook dat het CDA binnen het college en de raad alleen maar bezig was met het voeren van oppositie, in plaats van er eensgezind de schouders onder te zetten om een op de toekomst gericht beleid te ontwikkelen. Die intense spanningen tussen de coalitie, Gemeentebelangen, CDA en CU, werd door de gehele raad gevoeld. Daar ligt de oorzaak van de impasse die er toe leidde dat er nu een ‘zakenkabinet’ is. Het lijkt mij dan ook waarschijnlijk dat Gemeentebelangen na de verkiezingen van 2022 er voor zal pleiten om de periode tot 2026 op deze ingeslagen weg door te gaan”.

Een gedachte over “De werkelijke feiten hoe Hoogeveen in de financiële afgrond is gestort

 • 15 juni 2021 om 11:51
  Permalink

  Als partijloos en dus onbevooroordeeld inwoner geef ik graag een reactie op enkel hier genoemde zaken.

  Uiteraard is Gemeentebelangen Hoogeveen niet hoofdoorzakelijk voor de beroerde financiële toestand waarin Hoogeveen momenteel verkeert.

  “De afboeking op Riegmeer bleek noodzakelijk, omdat voorgaande colleges voor een te hoge prijs veel te veel grond hadden aangekocht”. Ik wil hier een aantal ?????? bij plaatsen. Naar mijn mening was er geen sprake van te dure aankoop van deze grond. De grond was ooit aangekocht met de bedoeling er industriegrond van te maken. Omdat industriegrond een hogere waarde heeft dan landbouwgrond werd de aangekochte grond als industriegrond en tegen de waarde van industriegrond op de balans van Hoogeveen opgenomen. Op dat moment een juist werkwijze naar mijn mening. Dat de grond later t.g.v. de economische crisis niet meer als industriegrond verkoopbaar was noopte ertoe dat de grond weer afgewaardeerd moest worden. Een wijs besluit van A.W. Hiemstra. Niet afwaarderen zou betekenen dat Hoogeveen zich rijker rekende dan Hoogeveen in werkelijkheid was. En dat is een situatie die je beslist niet zou moeten willen want dan ga je meer uitgeven dan je werkelijk kan.

  “Probleem voor de gehele raad was dat door het college niet inzichtelijk werd gemaakt dat er voor vervanging of onderhoud, zoals van het Bentinckspark, geen gelden werden gereserveerd. Daardoor werd de gehele raad door deze wethouders steeds weer volledig op het verkeerde been gezet en kon het college vele investeringen doen die een – naar nu blijkt – pijnlijk open einde hebben.” Ik kan deze stelling onderschrijven. Het was Kreuze (CDA) die in de raad, ik dacht bij de bespreking van “Op weg naar een schone lei, verklaarde dat het CDA er weloverwogen voor heeft gekozen niet op alle zaken af te schrijven en er weloverwogen voor heeft gekozen niet altijd te voorzien in vervangingsreserves. Dit heeft erin geresulteerd dat er tegen onverwachte uitgaven werd opgelopen. De financiering van de parkeergarage werd volgens Kreuze, in 1 van zijn weblogs, mede mogelijk gemaakt door gebruik te maken van “stille reserves”. De opbrengst van de verkoop van het Beukemaplein werd aangewend om de financiering van de parkeergarage rond te breien. Ik vermoed (ik kan dat niet hard maken) dat daardoor de parkeergarage ook tegen een lagere prijs dan de werkelijke waarde op de balans werd opgenomen en wordt/werd afgeschreven tegen de te lage boekwaarde. Dit leidt in de toekomst tot onvoorziene uitgaven.

  Over de wijze waarop de ijsbaan aan den volke werd en nog steeds wordt gepresenteerd kan ik onderhand een boek schrijven. Wij inwoners werden en worden nog steeds op een zeer verderfelijke bedrogen en voorgelogen. Ook door Gemeentebelangen Hoogeveen! In maart 2017 werd aan de toenmalige (SGP was nog niet vertegenwoordigd) fractievoorzitters (in geheim overleg?) een plan voorgelegd om een gat van €6,5 miljoen in de begroting van de ijsbaan opgevuld te krijgen. Dit plan behelsde dat BAM “niet gewaardeerde” grond ter waarde van €6,5 miljoen “om niet” (gratis) zou ontvangen in ruil (reciprociteit) voor korting van €6,5 miljoen op de aanneemsom van de ijsbaan. Tegen de inwoners werd heel valselijk gezegd dat BAM uit eigen middelen zou bijdragen. Niets was immers minder waar? De bijdrage van BAM werd immers voor hen mogelijk gemaakt doordat BAM gratis grond zou krijgen en de waarde van die gratis grond als korting op de aanneemsom van de ijsbaan kon verstrekken? (De €6,5 miljoen werd in het definitieve raadsbesluit teruggebracht tot €4 miljoen omdat BAM de waarde van de gratis te te ontvangen grond niet meer waard vond dan die €4 miljoen.) Wij inwoners werden ZEER WELOVERWOGEN ZEER ACHTERBAKSE WIJZE bedrogen. Ook door Gemeentebelangen. Het was Erwin Slomp die me tijdens zijn wethouderschap vertelde dat alle fractievoorzitters op de hoogte waren van het hier door mij opgetekende. Jan Steenbergen begrijpt van de BAM-deal helemaal niets en gelooft werkelijk dat BAM €4 miljoen uit eigen zak zou bijdragen aan de ijsbaan. Dat e.e.a. binnen Gemeentebelangen niet goed gecommuniceerd is moge duidelijk zijn. Erwin Slomp was in maart 2017 fractievoorzitter en heeft ingestemd met het verfoeilijke plan. Hij heeft, zo blijkt uit zijn verklaring, voor zijn fractiegenoten verzwegen dat BAM gratis grond zou ontvangen. Dit blijkt mede uit een verklaring van een ander raadslid van Gemeentebelangen. Deze vertelde me dat zij, de fractie van Gemeentebelangen, het raadsvoorstel van 31 maart 2017 niet hebben begrepen maar hebben voorgestemd omdat ze toch graag die ijsbaan IN HOOGEVEEN wilden hebben. Ik schrijf hier bewust IN HOOGEVEEN omdat daarachter een ander vals voorwendsel verborgen zit. Naar ons inwoners werd steeds gedaan alsof die ijsbaan VAN HOOGEVEEN zou worden. Niets is echter minder waar! Die ijsbaan zou niet VAN ONS HOOGEVERS worden maar van een stichting van toenmalige fractievoorzitter van GroenLInks Hoogeveen, Piet Kleine, Jan Bols en notaris Johan Tillema. De 4 heren zouden volgend uit het raadsbesluit van 31 maart 2017 €8,15 miljoen gemeenschapsgeld van Hoogeveen en €5 miljoen gemeenschapsgeld van de provincie Drenthe totaal dus €13,15 miljoen op hun gezamenlijke bankrekening kunnen bijschrijven. Dit mede met het doel om he in de gelegenheid te stellen een winstgevende ijsbaan te kunnen presenteren. Dat deze winst mogelijk werd gemaakt doordat jaarlijks afstand werd gedaan van €1.315.000 (€815.000 door Hoogeveen zelf) kapitaallasten werd valselijk verzwegen. Gedacht werd dat wij jaarlijks €815.000 aan de 4 heren zouden kunnen bijdragen. Deze gedachte was mogelijk omdat zaken jaar in jaar uit door het gemeentebestuur de zaken weloverwogen gunstiger werden voorgesteld dan ze werkelijk waren. Dit werd onder leiding van Jacob van der Heide aan het daglicht gebracht. Het is maar goed dat die ijsbaan niet is doorgegaan anders zou de financiële ramp helemaal niet te overzien zijn geweest. Ook Gemeentebelangen gaat niet helemaal vrijuit wat het verzwijgen van de werkelijke situatie betreft. Erwin Slomp hield zelfs zeer belangrijke informatie achter voor zijn mede fractiegenoten. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer zijn fractiegenoten wel op de hoogte van de werkelijke financiële onderbouwing zouden zijn geweest ze tegen het ijsbaanplan zouden hebben gestemd. Werd daarom de werkelijkheid verzwegen en ook het sprookje “filantropische BAM” verteld?

  Ik ben benieuwd naar de inhoudelijke reactie van Jacob Melissen.

Geef een reactie