Ontwerpbestemmingsplan voor 33 woningen in Noordscheschut

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordscheschut, deelplan uitbreiding woningbouw, 2019’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan betreft de woningbouwontwikkeling aan de rand van Noordscheschut met ruimte voor 33 woningen.

De voorgenomen woningbouwontwikkeling bevindt zich aan de rand van de dorpskern Noordscheschut. Het gebied ligt tussen Boogerdweg en de Coevorderstraatweg en de naastgelegen ijsbaan. Het gebied bestaat uit twee deelgebieden. Het plan ziet toe op de realisatie van(in totaal) 33 woningen. Er komt een diversiteit aan woningen: vrijstaand, twee-onder-1- kapwoningen, rijwoningen (4-onder-1-kap) en rug-aan-rugwoningen. In het noordelijk gelegen deelgebied zal door initiatiefnemer 15 (levensloopbestendige) rug-aan-rugwoningen worden gerealiseerd. Ten zuiden daarvan wordt ruimte geboden voor de realisatie van 18 woningen, die zowel vrijstaand als twee-onder-1-kap mogelijk zijn. Daarop aanvullend worden tevens rijwoningen (4-onder-1-kap) mogelijk gemaakt.

Het plan is ontwikkeld samen met belanghebbenden voor woningbouwuitbreiding in Noordscheschut. Na verschillende locaties en verschillende opties te hebben besproken is vanuit het dorp aangegeven dat er behoefte is aan bouwkavels aan de rand van Noordscheschut. Met dit als basis zijn plannen uitgewerkt en heeft dit geresulteerd in onderhavig bestemmingsplan dat voorziet in een uitbreiding van de dorpskern Noordscheschut met in totaal 33 woningen. Geïnteresseerde dorpsbewoners worden met regelmaat bijgepraat over de voortgang van het project om ze op deze manier ‘aangehaakt’ te houden tot het moment dat de kavels daadwerkelijk in verkoop gaan. Ook zijn op diverse momenten informatiebijeenkomsten georganiseerd (5 sept 2019, 1 juli 2019 en 7 okt 2019) voor een toelichting op de stand van zaken. Tijdens de bijeenkomsten is tevens aangegeven dat ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan nogmaals een informatieavond wordt georganiseerd.

De gemeente verkopen grond aan de ontwikkelaar die de naastgelegen gronden ook ontwikkelt Een gedeelte van het te ontwikkelen gebied is nu nog gemeentelijke grond. De grond wordt onderhands verkocht aan Vademo. Er is hiervoor gekozen omdat Vademo het naastgelegen perceel grond ontwikkelt en de gemeentelijke locatie mede afhankelijk is van een ontsluiting over de grond van Vademo. Gedurende de onderhandelingen over aankoop van de strook grond voor de ontsluitingheeft Vademo aangegeven de gemeentelijke grond wel mee te willen ontwikkelen. Doorgrond als ruwe bouwgrond te verkopen is de gemeente verzekerd van inkomsten en loopt de gemeente geen risico meer in een grondexploitatie. In beginsel zegt het verkoopprotocol dat vastgoed in principe transparant, openbaar en marktconform (TOM) wordt verkocht, maar om hiervoor genoemde reden wordt daar in dit geval vanaf geweken.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen van 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage.
Inzien kan via:
1. Een bezoek aan de Gemeentewinkel. Vanwege de coronamaatregelen is de Gemeentewinkel alleen op afspraak te bezoeken.
2. De gemeentelijke website: hoogeveen.nl/inzage.
3. ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.0118.2019BP8015003-ON01

Deel dit bericht!

Geef een antwoord