Aanpassing Drentse Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening (POV) vastgesteld. De huidige POV vervalt door de komst van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting ingaat op 1 januari 2022. Provincies moeten een nieuwe Omgevingsverordening beschikbaar hebben die voldoet aan de Omgevingswet. Daarnaast is het wenselijk de regelgeving met betrekking tot zonne-akkers te herzien. De omzetting is grotendeels beleidsneutraal.

De grootste wijziging is dat gemeenten straks voor een vergunning voor zon op land een ontheffing van de provincie nodig hebben. Dit is bovenop de afspraken die de gemeenten en de provincie hebben gemaakt binnen de Regionale Energiestrategie (RES). Een ontheffing is mogelijk voor goed ingepaste zonneparken waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik, een significante ontwikkeling in zon op dak binnen de gemeente zichtbaar is of voor lokale initiatieven tot max 2,5 hectare.

Gedeputeerde Henk Brink: “Je ziet dat zonneparken een bijzonder groot ruimtebeslag met zich meebrengen. Voor het behoud van ons Drents landschap worden de regels voor zonne-akkers nu aangescherpt. Vanaf het moment dat de nieuwe regels ter inzage worden gelegd, wordt de nieuwe regelgeving gebruikt bij de beoordeling van nieuwe initiatieven met betrekking tot zonneakkers. ”

Ontwerpverordening ter inzage

In de omgevingsverordening staan regels over de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld over milieu, planologie, ontgrondingen, landschap en grondwater. De ontwerp-Omgevingsverordening ligt ter inzage van 14 april tot en met 26 mei, waarna eventuele zienswijzen worden verwerkt. Hierna wordt de Omgevingsverordening ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.

Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet vermindert het aantal regels voor de leefomgeving: van 26 wetten naar één wet. Hiermee moet het omgevingsrecht eenvoudiger en integraler worden. De Eerste Kamer moet nog een definitief besluit nemen over de vraag of de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2022.

Bij uitstel van de Omgevingswet moet de provincie beschikken over een Omgevingsverordening die voldoet aan de huidige wetgeving. In dat geval gaat het om een verordening die de huidige Provinciale Omgevingsverordening 2018 wijzigt op de meest essentiële onderdelen. Hieronder vallen ook de wijzigingen met betrekking tot zonne-akkers. Deze verordening wordt gelijktijdig ter inzage gelegd.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord