Een mooi gebied mooi houden, mooier maken en klaarmaken voor de toekomst

De landschapsbiografie, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van het zuidoostelijke veengebied van Hoogeveen (Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Noordscheschut) wordt beschreven vordert gestaag. De schrijver Jeroen Wiersma zal waarschijnlijk eind maart zijn eerste concept aanleveren.

Rijke gelaagdheid

De onderzoekers zijn erg enthousiast over het ontstaan en de kenmerken van het gebied.  Hoogleraar Theo Spek formuleert het als volgt: “Vergeleken met andere veenkoloniale landschappen in Nederland kent de omgeving van Hollandscheveld een ongekend rijke gelaagdheid, omdat hier zowel een interessant ijstijdenlandschap onder het veen vandaan is gekomen als ook in de 19e eeuw op grote schaal bos is aangeplant binnen de veenkoloniale structuur. Bovendien is ook de sociale geschiedenis van dit gebied bovengemiddeld interessant. Nergens in Nederland komt een dergelijk gevarieerd en cultuurhistorisch gelaagd veenkoloniaal landschap voor.”

Bespreken landschapsbiografie

De maatregelen van het Kabinet om het  heersende coronavirus te beteugelen hebben ons tot nu toe jammer genoeg heel erg beperkt in de mogelijkheden om de inwoners, grond- en boseigenaren, recreatie- en overige ondernemers bij het proces te betrekken. Zo konden onze plannen om fysieke bijeenkomsten voor de inwoners, de eigenaren van de (bos) gronden en de ondernemers niet doorgaan. Wel hebben we een foto- en een puzzelwedstrijd gehouden die gerelateerd zijn aan het veengebied. Het aantal ingezonden foto’s en oplossingen van de puzzel heeft ons verrast. De prijswinnaars zijn inmiddels bekendgemaakt en de winnaars hebben de prijzen in ontvangst genomen. Hopelijk is de situatie komende voorjaar/zomer zodanig dat wij wel weer fysiek bij elkaar kunnen komen om de landschapsbiografie met elkaar te bespreken.

2e stap: Landschapsplan met toekomstvisie

In de tussentijd willen wij echter dolgraag beginnen met de voorbereidingen voor een volgende stap. Ons voornemen is om samen met ‘het gebied’ tot een landschapsplan met een toekomstvisie en uitvoeringsmaatregelen voor het veengebied te komen met als vertrekpunt de landschapsbiografie. Hiervoor zouden wij de landschapsbiografie willen laten bestuderen en analyseren door een landschapsarchitect die ook met eigen ogen het gebied gaat bekijken. Op deze wijze willen wij op hoofdlijnen in beeld brengen hoe het gebied zich optimaal kan ontwikkelen. Bij dit proces willen wij de inwoners, grond(bos)eigenaren, recreatie- en overige ondernemers en de desbetreffende verenigingen van de Plaatselijke Belangen intensief betrekken.

 

Plan van Aanpak

Wij hebben hiervoor contact gelegd met Ir. Berno Strootman, tot voor kort Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Nadat hij zich eerst over het gebied heeft laten informeren door prof. dr. ir. M. (Theo) Spek gaf hij aan graag bereid te zijn om samen met het gebied te gaan werken aan het landschapsplan. Zijn beschrijving in het Plan van Aanpak geeft ons het vertrouwen dat wij een kwalitatief hoogwaardig landschapsplan mogen verwachten.

Financiën

Wij zijn inmiddels gestart met fondsenwerving om de 2e stap te kunnen maken. Hopelijk levert ons dit voldoende op om de opdracht aan de heer Strootman te kunnen verstrekken.

Bijzonder burgerinitiatief

Projecten als deze worden bijna altijd van bovenaf door gemeente of provincie ingestoken. In ons geval is daarentegen sprake van actieve burgerparticipatie en betrokkenheid. Wij hebben van onderaf het initiatief genomen om ons bijzondere veengebied op deze wijze onder de aandacht te brengen. Wij zien mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied te behouden en te versterken door in het landschapsplan een toekomstvisie met uitvoeringsmaatregelen te formuleren. Om dit te realiseren is een gezamenlijke inspanning vereist van alle betrokken partijen, te weten bewoners en ondernemers uit de dorpen, de overheid en de maatschappelijke organisaties. Samen moeten we willen gaan werken aan toekomstbestendige oplossingen.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De initiatiefnemers zijn de Verenigingen voor Plaatselijke Belangen van Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Noordscheschut. Deze verenigingen hebben een begeleidingsgroep ingesteld waarin afgevaardigden zitten van elke vereniging en van de provincie, de gemeente en het waterschap. Het hele proces wordt begeleid en ondersteund door de Brede Overlegroep Kleine Dorpen (BOKD) in de persoon van Luit Hummel.

Aanbod en verzoek

  1. De landschapsbiografie zal in het voorjaar/begin zomer in druk verschijnen. Zodra de prijs hiervan bekend is kunt u één of meerdere exemplaren bestellen.
  2. Iedereen die dit mooie veengebied een warm hart toedraagt en ideeën heeft voor uitvoeringsmaatregelen die in de landschapsvisie thuis horen willen vragen deze met ons te delen door ze sturen naar vriekie@planet.nl .
Deel dit bericht!

Geef een antwoord