Motie relatie-aandacht-regie in de Jeugdzorg

Hoogeveen – De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg in Nederland. De afgelopen tijd hebben alle woordvoerders uit de Hoogeveense gemeenteraad de handen ineen geslagen en zich gezamenlijk verdiept in dit complexe onderwerp. Hiervoor zijn onder andere op 22 oktober en 25 januari twee openbare panelavonden gehouden met deskundigen uit het werkveld.
Ter afronding van dit proces hebben de woordvoerders bijgevoegde motie opgesteld die aanstaande donderdag raadsbreed zal worden ingediend in de gemeenteraadsvergadering. Deze motie legt vast wat de woordvoerders gehoord hebben in de afgelopen periode en dient als input voor het traject dat inmiddels gestart is en waarmee het sociaal domein opnieuw moet worden vormgegeven.
Motie
Datum : 18 februari 2021
Onderwerp : Relatie-Aandacht-Regie in de Jeugdzorg
De raad van de gemeente Hoogeveen,
gehoord hebbende de sprekers op de panelavonden Jeugdzorg Hoogeveen op 22 oktober 2020 en 25 januari 2021 en de bijspijkersessie op 9 december 2021,
overwegende dat er binnen het sociaal domein integraal gewerkt moet worden, zodat slimme combinaties ontstaan tussen jeugdzorg en andere onderdelen van het sociaal domein, spreekt als zijn mening uit dat in het traject herontwerp sociaal domein voor het onderdeel jeugdzorg door raad, college en organisatie de volgende punten meegenomen moeten worden:
1. Begrens de Jeugdzorg: maak duidelijk wat wel en wat geen jeugdzorg is of vanuit de jeugdzorg
betaald kan worden, kijk daarbij ook naar mogelijkheden voor één afdwingbare toegangspoort
die niet omzeild kan worden;
2. Begrens het aantal aanbieders in de Jeugdzorg: contracteer alleen nieuwe aanbieders die iets
toevoegen aan het bestaande aanbod, zorg daarbij voor een beperkte selectie van aanbieders die
gezamenlijk een compleet aanbod hebben voor alle hulpvragen die we willen honoreren vanuit
de jeugdzorg en die ruimte bieden voor identiteitsgebonden zorg;
3. Begrens uitgaven in de Jeugdzorg: wees kritisch op alle uitgaven, ook de kleine.
4. Begrens het aantal hulpverleners rond gezinnen: maak nu echt werk van één gezin, één plan, één
aanspreekpunt en neem daarin als gemeente de regie (gezinszorg), kijk daarbij ook over de
grenzen van de Jeugdwet heen en kijk naar goede voorbeelden in het land;
5. Begrens de administratieve druk in de Jeugdzorg: bedenk welke informatie echt nodig is en zorg
dat deze informatie maar één keer gevraagd en onderling gedeeld wordt;
6. Begrens winst in de Jeugdzorg: neem zorgaanbieders die meer dan de algemeen geaccepteerde
3% winst maken onder de loep om te hogen prijzen of fraude op te sporen en uit te bannen;
7. Maak gebruik van de mogelijkheden om netto draagkrachtige ouders bij te laten dragen;
8. Stuur op vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken, ook bij het starten van nieuwe
projecten vanuit de gemeente;
9. Kijk naar mogelijkheden om individuele voorzieningen te vervangen door collectieve
voorzieningen;
10. Kijk naar andere financieringsmogelijkheden;
11. Organisaties werken aantoonbaar resultaatgericht: werk met doelen, controleer of deze door de
geleverde zorg behaald worden en stop trajecten indien doelen niet worden gerealiseerd;
12. Kijk naar een betere integratie van Jong Hoogeveen en Jeugdzorg, kijk daarbij bijvoorbeeld naar
een combinatie van Jeugdzorg en onderwijs zoals in het pilotproject ‘Jeugdprofessional’ op De
Sprong en de Juliana van Stolbergschool.
en gaat niet over tot de orde van de dag,
maar gaat, samen met het college, de organisatie en ieder ander die wil meewerken, aan de slag om de
Jeugdzorg in Hoogeveen zo goed mogelijk te maken voor diegenen die onze hulp, ondersteuning en/of
zorg nodig hebben.
Ondertekend door de woordvoerders jeugd van alle fracties in de raad.
Deel dit bericht!

Geef een antwoord