Algemeen

Gelijke kansen voor alle kinderen in gemeente Hoogeveen

Het college van B&W heeft het uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie 2021-2024 vastgesteld. Wethouder Werner ten Kate: ‘Gelijke kansen voor alle jonge kinderen in Hoogeveen, dáár gaan wij voor! Dit uitvoeringsplan is belangrijk, we gebruiken het om samen met alle partners van Jong Hoogeveen onderwijsachterstand aan te pakken.’

De start is cruciaal, eerste levensjaren bepalend voor toekomst

Meer dan 16 procent van de kinderen in Hoogeveen heeft een onderwijsachterstand en verlaat de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. Het consultatiebureau speelt een belangrijke rol bij het screenen van kinderen. De artsen van het consultatiebureau signaleren dreigende achterstanden en bepalen of een kind daarom een voorschoolindicatie krijgt. Dit gebeurt als het kind ongeveer 18 maanden is. Wanneer een kind eenmaal een onderwijsachterstand heeft, haalt het deze amper meer in. Starten met een onderwijsachterstand heeft negatieve gevolgen voor de latere kansen op een zelfstandig leven met betaald werk en een goede gezondheid. Ten Kate: ‘Wij leggen de basis voor gelijke kansen het liefst zo vroeg mogelijk in het leven van een kind. Daarom zetten we al jaren in op kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie (vve).’

Alle kinderen zonder (taal)achterstand in groep 3 van de basisschool

Voor- en vroegschoolse educatie is onderdeel van de onderwijsachterstandenaanpak. De voorschool (peuteropvang) is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Spelend leren de peuters dankzij een gestructureerd en doelgericht aanbod. De voorschool bereidt kinderen intensief voor op de basisschool zodat zij daar een goede start hebben. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief programma en er is veel aandacht en tijd voor taal, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Kinderen met een voorschoolindicatie gaan zestien uur per week naar de peuteropvang/voorschool, kinderen zonder indicatie acht uur per week. De voorschool werkt samen met de basisschool (vroegschool). Het programma en de werkwijze van de voorschool sluiten aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2. Hierdoor is voor kinderen de overgang naar de basisschool makkelijker. De gemeente is verantwoordelijk voor voorschoolse educatie en krijgt hiervoor geld van het Rijk. Dit geld mag alleen worden besteed aan onderwijsachterstanden en vve. Basisscholen krijgen geld van het Rijk voor de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2.

Zo pakken we het aan

Investeren op jonge leeftijd zorgt voor impact op latere leeftijd en voorkomt problemen, dat zegt ook de Sociaal Economische Raad. Wanneer kinderen naar de peuteropvang gaan, kunnen problemen rond de ontwikkeling van het kind en eventuele problemen in het gezin eerder gesignaleerd worden. Pedagogische medewerkers binnen de kinderopvang hebben een signaleringsfunctie. Een zorgvraag kan hierdoor eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Internationaal onderzoek laat zien dat dit kan leiden tot een kostenbesparing voor de gemeente. Zo kan het zijn dat er geen specialistische jeugdhulp hoeft te worden ingezet, omdat bijvoorbeeld ouders met taalproblemen geholpen worden en een baan vinden, of doordat schuldenproblematiek wordt gezien en aangepakt. Dit brengt rust en stabiliteit in het gezin en voorkomt dat zwaardere en duurdere hulp nodig is. Wethouder Werner ten Kate: ‘Investeren in kwalitatief goede voor-en vroegschoolse educatie vinden wij daarom zeer belangrijk en dat gaat zich in de toekomst terugverdienen.’

De basis: thuis-school-buurt

De ondersteuning die ouders thuis aan hun kind geven, levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Soms lukt het ouders niet om adequate ondersteuning aan kinderen te bieden. Dan geldt: ouders staan er niet alleen voor als het gaat om het opvoeden van de kinderen. Een optimale, brede ontwikkeling van het kind kan alleen door de basis te versterken. Die basis bestaat uit de driehoek thuis-school-buurt. Ouders en alle andere opvoeders steunen elkaar en werken samen. Alleen op deze manier ontstaat een krachtig netwerk en kunnen problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Ten Kate: ‘Samen met de voorschoolse partners binnen Jong Hoogeveen werken we de komende vier jaar aan de volgende prioriteiten:

  • Alle Hoogeveense peuters met een taalachterstand gaan naar een peuteropvang met vve aanbod.
  • Alle peuteropvangorganisaties met vve aanbod zijn kwalitatief goed.
  • Peuteropvang sluit goed aan bij de basisschool, oftewel de overgang van peuter naar kleuter is zo vloeiend mogelijk.’

Contact met de gemeente

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: