Hoogeveen heeft de Toegankelijkheid voor Gehandicapten niet voor elkaar De

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Hoogeveen voldoet aan het VN Verdrag Gehandicapten. Het blijkt dat de gemeente Hoogeveen niet in beleid, noch in uitvoering aan het verdrag voldoet.

Vooraf
Het VN-verdrag Gehandicapten bepaalt dat Nederland passende maatregelen neemt om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek.
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van het verdrag.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het regelen van de juiste zorg, begeleiding bij werk en aanpassingen in woningen. De landelijke overheid beveelt gemeenten aan om dit te doen middels een integraal plan, oftewel een Lokale Inclusie Agenda.

Het onderzoek
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Hoogeveen doet wat zij moet doen. De RKC is in haar onderzoek bijgestaan door het Gehandicaptenplatform Hoogeveen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste maanden van 2020.

Conclusie
De RKC concludeert dat de gemeente Hoogeveen nog geen vastgestelde Lokale Agenda heeft. Deze is wel al sinds 2016 in voorbereiding, maar het concept is nog niet in lijn met het VN Verdrag. De gemeente geeft wel binnen haar eigen organisatie aandacht aan het aspect toegankelijkheid en inclusiviteit, maar ook dit gebeurt niet gestructureerd. Kortom: De gemeente Hoogeveen garandeert haar inwoners met een handicap niet voldoende toegankelijkheid op voet van gelijkheid met anderen.
Dit kan de gemeente ook niet alleen. De gemeente kiest, zo geeft zij aan, bewust een ‘regisserende rol’; dat wil zeggen dat zij meebeweegt op de energie in de gemeenschap en geen leiding neemt. De vraag is of dat voldoende is om te voldoen aan de verplichtingen die de gemeente en de gemeenschap heeft op basis van het VN Verdrag.

De Rekenkamercommissie vindt dat de gemeente moet zorgen voor een Hoogeveense agenda, die in lijn is met het VN Verdrag. Vervolgens zal de gemeente haar beleid en uitvoering daarmee in lijn moeten brengen.
De Hoogeveense achterstand is groot. Daarnaast heeft de situatie rondom Corona zijn weerslag op zowel de financiële middelen als het kunnen realiseren van toegankelijkheid.
De raad zal zich volgens de RKC daarom eerst moeten committeren aan de gedachte dat ook Hoogeveen aan het verdrag moet voldoen en dat ook in woord en daad bekrachtigen. Daar is ook geld voor nodig, en dat is er nauwelijks of niet.
Wellicht wordt het daarom tijd voor een andere weg, geeft de RKC aan: eerst de wil en de overtuiging, dan het opdoen van kennis om die wil en overtuiging gestalte te geven, samen met de gemeenschap. In een sterkere verbinding met de wijken en inwoners.

Reactie college
Het college en Burgemeester en Wethouders onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie volledig.
Presentatie
De agendacommissie van de gemeenteraad bepaalt wanneer het rapport in de gemeenteraad zal worden behandeld.

Geef een reactie