Het college heeft schriftelijke vragen beantwoordt van het CDA over nieuwbouw in Noordscheschut.

Op 23 november 2020 heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over nieuwbouw Noordscheschut.

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Wanneer verwacht u dat het bestemmingsplan voor deze nieuwbouw in Noordscheschut aan het college wordt voorgelegd?

Het bestemmingsplan is ter afstemming verstuurd aan de wettelijke
vooroverlegpartners. Op basis daarvan zijn enkele opmerkingen
ontvangen, o.a. op het stedenbouwkundig ontwerp. Momenteel zijn
gesprekken gaande om tot een definitief ontwerp te komen. We
verwachten eind januari het ontwerpbestemmingsplan te kunnen
voorleggen aan het college van B&W.

2. Op welk moment verwacht u dat de kavels voor deze nieuwbouw in Noordscheschut te koop worden aangeboden aan de belangstellenden?

In de brief aan de belangstellenden is gevraagd of zij aan de gemeente
toestemming willen geven om hun gegevens aan de ontwikkelaar door te
geven. Als zij dit doen zal de ontwikkelaar contact opnemen en dan ook
meteen afspraken maken over verkoop van de grond.

3. Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het besluit om de totale herontwikkeling en dus ook de verkoop van de kavels via projectontwikkelaar Vadémo te doen in plaats van via de gemeente?

Begin 2020 heeft Vadémo een verzoek gedaan om de woningbouwlocatie
van de gemeente Hoogeveen over te nemen en deze locatie zelf bouwen woonrijp te maken en de kavels uit te geven. De ontwikkelaar is van
mening dat hij de locatie tegen lagere kosten bouwrijp kan maken en
verwacht daar zijn winstmarge te kunnen behalen. Een eerste, concept
grondprijs is reeds bekend gemaakt aan potentiële kopers, daar ligt geen
ruimte voor ontwikkelaar om zijn winstmarge te vergroten.
Het verzoek heeft voor de gemeente Hoogeveen als voordeel dat alle
gronden in één keer worden verkocht en financiële risico’s ten aanzien
van bouwrijp maken en afzet komen te vervallen.

Voor de uiteindelijke kopers van de kavels maakt het niet uit wie de
verkopende partij is (de gemeente Hoogeveen of Vadémo) en wie de
gronden bouw- en woonrijp maakt. De voorlopige verkoopprijs is reeds
aan de potentiële kopers bekend gemaakt. In de nader op te stellen
anterieure overeenkomst met Vadémo wordt vastgelegd dat hier niet
vanaf kan worden geweken, waardoor de potentiële kopers “beschermd”
worden. De uiteindelijke grondprijs voor de kopers wijkt niet af wanneer
Vadémo het project overneemt. Kopers hebben ook hun wensen en
voorkeuren aan de gemeente kenbaar gemaakt. Dit wordt door
ontwikkelaar ook onveranderd overgenomen.
Op basis hiervan is besloten om de eventuele verkoop verder te
onderzoeken en met Vadémo in gesprek te gaan over de uiteindelijke
verkoopprijs en de te hanteren voorwaarden.

4. Welke voor- en nadelen brengt de herontwikkeling en dus ook de verkoop van de kavels via projectontwikkelaar Vadémo, in plaats van via de gemeente, met zich mee voor zowel de gemeente als de belangstellenden?

Zie de beantwoording bij vraag 3.

Deel dit bericht!

Geef een reactie