Tweede kamerlid Agnes Mulder beantwoord vragen Uitkijkpunt Bethesda

Hoogeveen – Het CDA heeft zich jongstleden tegen een motie voor het behoud van verloskunde gestemd in de Tweede Kamer.
Volgens Uitkijkpunt Bethesda druist dit finaal in tegen de woorden die kamerlid Agnes mulder tijdens de lawaaidemonstratie sprak.

Hierop vroeg het Uitkijkpunt om een reactie van Agnes. Deze kwam gisteren binnen bij Uitkijkpunt Bethesda. Hieronder de letterlijke reactie van Agnes Mulder:

Voor goede zorg moet het niet uitmaken of je in de Randstad woont of bijvoorbeeld in onze mooie provincie. Het CDA hecht er daarom aan dat goede zorg in de provincie overeind wordt gehouden. Dat is alleen mogelijk als ziekenhuizen, zorgverzekeraars, artsen, bewoners en hun volksvertegenwoordigers daar gezamenlijk aan werken. Dat het bestuur van Treant eerder dit jaar eenzijdig en zonder overleg een besluit heeft genomen om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Stadskanaal en Hoogeveen te sluiten, is wat het CDA betreft dan ook onuitlegbaar en onacceptabel. Dat zelfs de zorgverzekeraar het besluit van Treant voorbarig vond heeft ons verontrust. En inmiddels heeft ook de inspectie aangegeven dat er voor dit besluit onvoldoende onderbouwing is en er onvoldoende overleg is geweest met partners in de regio. Dit is wat ons betreft dus een voorbeeld van hoe het anders kan.
Want dat het sluiten van een afdeling niet alleen effect heeft voor het ziekenhuis zelf, maar juist ook voor de zorg in de gehele regio, dat hebben onder andere de huisartsenkring Groningen en de verloskundigen van Bethesda en Refaja heel duidelijk gemaakt. Zij geven aan dat het sluiten van de afdelingen er toe zou leiden dat het onaantrekkelijker wordt voor specialisten om zich in deze ziekenhuizen te vestigen. Daarnaast leidt het sluiten van deze afdelingen mogelijk tot een toestroom naar omliggende ziekenhuizen.
Het CDA heeft mede naar aanleiding van de brandbrieven van de huisartsen en verloskundigen eind mei vragen gesteld aan de minister over de effecten van het voorgenomen besluit van Treant voor de zorg in de regio. In het debat over de positie van regionale ziekenhuizen van half juni heeft het CDA nogmaals duidelijk gemaakt de manier waarop dit proces heeft plaatsgevonden, wat ons betreft anders had gemoeten en naar de toekomst toe hopelijk ook anders opgepakt zal gaan worden.
Mede dankzij de druk vanuit het CDA heeft de minister toegezegd om de inspraak van de regio in dergelijke besluiten wettelijk te gaan verankeren. Dat is een goede eerste stap, maar daar hebben de inwoners van Drenthe op dit moment nog niets aan. Daarom verlangt het CDA van de minister dat hij er voor zorgt dat de inspectie er bovenop blijft zitten om te garanderen dat de regio vanaf nu wel in de besluitvorming wordt meegenomen.
Daarnaast is een motie van het CDA aangenomen waarin staat dat voortaan bij dit soort besluiten niet alleen de financiële impact moet worden meegenomen, maar ook expliciet de gevolgen voor het geheel van de zorg in de regio. Een dergelijke leefbaarheidsanalyse moet er aan bijdragen dat eenzijdige besluiten zoals dat van Treant in het vervolg voorkomen kunnen worden. De zorgtafel in Drenthe op initiatief van gedeputeerde Henk Jumelet van het CDA kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Kortom, formeel gezien gaat het ziekenhuisbestuur van Treant over het aanstellen van artsen en het al dan niet openhouden van afdelingen. Daar hebben de minister of de Tweede Kamer niet direct iets over te zeggen. En dat goed personeel naar onze regio krijgen een uitdaging is, zien wij ook. Een simpele oproep aan de minister om te organiseren dat deze afdelingen open blijven heeft daarom weinig zin. Het CDA zet liever in op maatregelen waar de regio daadwerkelijk wat aan heeft. Met de toezeggingen van de minister en de aangenomen motie van het CDA wordt ervoor gezorgd dat inwoners meer inspraak krijgen en dat de effecten van een dergelijk besluit op de zorg in de regio nadrukkelijk worden meegenomen. Specifiek voor de afdelingen van Bethesda en Refaja blijft het CDA nadrukkelijk volgen of de inspectie voldoende er op toeziet dat in het vervolg besluiten hierover mét de regio worden genomen.
Ik vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben en we zullen elkaar hoop ik naar de toekomst toe verder kunnen versterken.
Een hartelijke groet,
Agnes Mulder
Kamerlid
CDA fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Deel dit bericht!

Geef een antwoord