Algemeen

Veel reacties op parkeernota gemeente Hoogeveen, maar reageren op social media helpt niet

Hoogeveen – De gemeente maakt bekend dat er massaal gereageerd  wordt op het  concept Parkeernota. En hier is de gemeente ook blij mee volgens hun schrijven.
Veel mensen reageren op berichten op social media, maar dit heeft geen zin. Om een reactie te geven kan je beter mailen met de gemeente via info@hoogeveen.nl en dan ‘Reactie Parkeernota’ in het onderwerp zetten.  Als je vragen of opmerkingen telefonisch door wilt geven, word je altijd teruggebeld. Omdat er zoveel mensen bellen, lukt het helaas niet om iedereen binnen twee werkdagen terug te bellen. Maar ook een brief schrijven naar het college van B&W is een optie .

Nieuwe plannen voor parkeren in Hoogeveen; wat vindt u ervan?

Gemeente Hoogeveen vernieuwt het parkeerbeleid. Dit nieuwe parkeerbeleid ontwikkelt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden. Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten. In december 2019 is een enquête uitgezet met vragen over hoe u het parkeren ervaart in en rond het centrum van Hoogeveen. Hier hebben 1.732 mensen aan meegedaan. In januari 2020 vond een grote parkeerbijeenkomst plaats in De Tamboer. Hier hebben ongeveer 80 personen deelgenomen aan praatsessies over wonen, werken of winkelen in Hoogeveen. De uitkomsten van de enquête en de parkeerbijeenkomst hebben meegewogen bij het opstellen van het beleid voor de komende jaren.

Randvoorwaarden

De gemeenteraad heeft een aantal randvoorwaarden vastgesteld voor het nieuwe parkeerbeleid. Het nieuwe parkeerbeleid moet:

 • bijdragen aan een bereikbaar en leefbaar stadscentrum;
 • toekomstbestendig zijn, met het oog op de te verwachten verdichting van het centrum;
 • minimaal budgetneutraal zijn voor de gemeente;
 • bijdragen aan een evenwichtige verdeling van de parkeerdruk over de beschikbare plaatsen;
 • een evenwichtige weging van de belangen van verschillende stakeholders zijn (bewoners, ondernemers, bezoekers en werkenden).

Aanleiding

De oude Parkeernota is van 2011. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen in de gemeente en het stadscentrum geweest die invloed hebben op de parkeerbehoeften. De gemeente heeft, in samenwerking met de ondernemers, ambities geformuleerd om het stadscentrum de komende jaren vitaal te houden en haar positie in de regio te versterken. De huidige parkeersituatie is geanalyseerd en vervolgens zijn inwoners, ondernemers, bezoekers en werkers geraadpleegd. Op basis van de input verkregen uit het parkeeronderzoek, de enquête en de parkeerbijeenkomst zijn de contouren van het parkeerbeleid in een presentatie samengevat. Deze presentatie is verspreid onder raadsleden, stakeholders en belangstellenden.

Veranderingen

De volgende wijzigen staan in de concept Parkeernota 2021:

 • Het Mauritsplein wordt betaald parkeren, in de omgeving van het Mauritsplein wordt het vergunninghoudersgebied uitgebreid;
 • Er komen verschillende tariefzones: goedkoop dagparkeren bij het Mauritsplein, een oplopend tarief in het boodschappengebied en een aflopend tarief in het middengebied. En een parkeerduurbeperking bij het Raadhuis;
 • De betaalde parkeertijd in het uitgaansgebied gaat gelden tot 21.00 uur (dat gaat om het gebied Van Echtenplein en Stoekeplein);
 • Er komt een parkeervergunning voor erkende hulpverleners;
 • Voor alle werknemers in het centrum gaat hetzelfde tarief gelden. Er komt een parkeervergunning voor kantoortijden en een parkeervergunning voor 24/7;
 • Er komt een digitale bezoekersvergunning voor bewoners in een uitgebreid vergunninghoudersgebied met een saldo van 24 uur per maand

De veranderingen zijn te zien op de plattegrond in de concept Parkeernota op pagina 11.

Concept parkeernota ter inzage

De concept Parkeernota 2021 (pdf – 1,9 MB) ligt van 30 september tot en met 28 oktober 2020 ter inzage. U kunt op verschillende manieren reageren op dit plan:

 • Schriftelijk: Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
 • E-mail: info@hoogeveen.nl met als onderwerp: Reactie Parkeernota
 • Mondeling: neem contact op met de parkeermanager: 14 0528
 • Inspreken bij gemeenteraadsvergadering (5 november): meld u aan bij griffie@hoogeveen.nl

Tijdlijn

Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten.

 • Januari 2021: nieuw parkeerbeleid treedt in
 • Najaar 2020: raad vergadert over nieuw parkeerbeleid
 • Januari 2020: bijeenkomst over parkeren in het centrum van Hoogeveen
 • December 2019: enquête over de ervaring met het parkeren in Hoogeveen
Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw reactie over dit plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt uw reactie ook mailen naar info@hoogeveen.nl met als onderwerp: Reactie Parkeernota. U kunt ook mondeling uw reactie geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Parkeermanager via telefoonnummer 14 0528. Op 5 november kunt u inspreken bij de gemeenteraadsvergadering. U kunt zich hiervoor aanmelden bij griffie@hoogeveen.nl.

Geef een reactie