Extra geld van provincie voor 4 regiosteden

Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor extra in te zetten op de versterking van de vier regiosteden ( Hoogeveen , Meppel, Emmen en Assen )  in Drenthe. Ook fietsen, wonen en recreatie & toerisme krijgen een extra impuls in de Investeringsagenda PLUS 2020-2023. Bovenop de plannen van € 52,5 miljoen die dit voorjaar al werden gepresenteerd, vraagt het college aan Provinciale Staten € 10,5 miljoen extra beschikbaar te stellen.

In de afgelopen maanden heeft het college de investeringsagenda tegen het licht gehouden van de Coronacrisis en de gevolgen daarvan.

Voor het overgrote deel blijft de Investeringsagenda zoals die dit voorjaar na een intensief proces met Provinciale Staten was samengesteld. De investeringen die daarin zijn benoemd, dragen volgens het college allemaal bij aan een mooier, sterker en groener Drenthe en stimuleren op hun beurt investeringen van anderen. Er zijn dan ook geen plannen geschrapt, wel zijn wat accenten verschoven en er komen vooral extra investeringen bij. Vandaar de naam Investeringsagenda PLUS 2020-2023.

Het college constateert dat met name de vier regiosteden in Drenthe het zwaar hebben. Terwijl de regiofunctie van de stad toeneemt, neemt de (winkel-) leegstand toe, dreigt het cultuuraanbod te verschralen, laat de fietsbereikbaarheid vaak te wensen over en leidt verpaupering tot een minder goed leefklimaat. Het college wil daar wat aan doen en stelt voor om de al voorgenomen voortzetting van het binnenstadsfonds om te zetten in een breed regiostedenfonds. Ook wil het college met extra investeringen op het gebied van fietsen, wonen en recreatie & toerisme Drenthe nog aantrekkelijker maken.

Het is de bedoeling dat Provinciale Staten op 11 november de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 vaststellen. Daarna zal het college per thema uitgewerkte voorstellen aan PS voorleggen.

Geef een reactie