CDA: de financiële problemen en de onderlinge verhoudingen niet in de huidige politiek-bestuurlijke situatie op te lossen

Het CDA roept de gemeenteraad van Hoogeveen op om zo snel mogelijk een externe informateur aan te stellen en deze zomer een tussentijdse informatieronde te houden met alle partijen in de raad om te komen tot een breed gedragen zomerakkoord.

 

Voor het CDA is het volstrekt helder dat er iets ingrijpends moet gebeuren om de problemen op te lossen waar gemeente Hoogeveen mee te kampen heeft. Wij maken ons grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente. De reserves zijn op en nog steeds zijn de tekorten niet opgelost. Ook maken wij ons grote zorgen over de inzet voor de komende begroting. Wij willen geen OZB-stijging van 25%, terwijl er op de uitgaven van de gemeente slechts 2,5% wordt bezuinigd. Bovendien maken wij ons grote zorgen over de huidige politieke verhoudingen. Er moet meer samenwerking komen en de inhoud moet weer meer centraal komen te staan.

 

De afgelopen tijd hoorden we al dat er verschillende ideeën leven bij fracties over hoe het nu verder moet, maar zagen we ook dat het lastig is om in een raadsvergadering tot goede gesprekken en consensus hierover te komen. Vandaar onze oproep tot een tussentijdse informatieronde. Hierin kunnen al deze ideeën goed besproken worden. Wat ons betreft worden de gespreksverslagen openbaar, zodat iedereen kan zien welke ideeën zijn ingebracht. En door als raad een externe informateur aan te stellen, kan worden gegarandeerd dat alle fracties gelijkwaardig mee kunnen doen. Wij hopen dat de informatieronde uitmondt in een breed gedragen zomerakkoord met afspraken over zowel het beste beleid als het beste bestuur voor Hoogeveen. Dat is immers waar we het met z’n allen voor doen: voor de ruim 55.000 inwoners van onze gemeente! Op de inhoud van het zomerakkoord willen we niet vooruit lopen, wel willen we benadrukken dat wat ons betreft alles mogelijk is en we de uitkomsten van de informatieronde zullen respecteren. De inhoud van het zomerakkoord zal voor ons bepalen of wij na het zomerreces nog onderdeel zijn van een coalitie.

 

Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel stellen we voor dat de wethouders aanblijven en na afloop van de informatieronde, op basis van het zomerakkoord, eventuele conclusies te trekken. Zo willen we voorkomen dat er per direct een bestuurscrisis ontstaat en zaken stil komen te liggen en willen we een soepele overgang na het reces mogelijk maken.

 

Het CDA heeft in 40 jaar sinds haar oprichting in 1980 steeds haar verantwoordelijkheid genomen voor het gemeentebestuur. Dat is lang niet altijd makkelijk geweest, maar samen met diverse partijen in coalitie en oppositie hebben we gebouwd aan een gemeente waar we prettig kunnen wonen, werken en leven tegen lage kosten en toch met goede voorzieningen. Daarbij hebben we altijd de financiën op orde gehouden. Bovendien is al die jaren gewerkt aan een sociaal Hoogveen met een goed vangnet voor mensen die het even zelf niet kunnen redden.

 

Het raakt ons dan ook dat in de notitie ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’ wordt gesuggereerd dat Hoogeveen nu aan de rand van de afgrond staat omdat er in het verleden geld over de balk is gegooid. Niet de investeringen uit het verleden, maar de uitgaven in de afgelopen drie jaar hebben ons in de problemen gebracht.

 

En zelfs nu we aan de rand van de afgrond staan, wordt in de notitie ‘Samenredzaamheid’ niet eerst naar onze eigen uitgaven gekeken, maar direct weer naar onze inwoners, zij moeten het maar oplossen. Er wordt een OZB-stijging van maar liefst 25% voorgesteld, terwijl we onze uitgaven slechts met 2,5% laten krimpen! Het CDA heeft deze raadsperiode op meerdere momenten gewaarschuwd dat deze koers voor ons geen begaanbare weg is. Steeds hebben wij aandacht gevraagd voor het onder controle krijgen van de uitgaven in het sociaal domein. Steeds hebben wij gezegd dat de OZB de laatste knop is waaraan gedraaid mag worden.

 

Bij al het bovenstaande komt dat we de afgelopen jaren hebben gezien dat de politieke verhoudingen steeds slechter zijn worden. Dat doet ons pijn. De Hoogeveense raad was decennialang constructief en bestuurlijk ingesteld, op het saaie af. Nu lijken tegenstellingen groter en debatten harder waardoor het steeds moeilijker wordt om Hoogeveen er gezamenlijk weer bovenop te helpen.

 

Na 40 jaar en 10 achtereenvolgende colleges, is onze oproep voor een tussentijdse informatieronde niet een makkelijke stap, maar een stap die nodig is om de financiële problemen in Hoogeveen op te lossen, de koers te verleggen en de politieke verhoudingen te verbeteren. Wij lopen daarmee overigens niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Met ons valt altijd te praten over goed beleid voor Hoogeveen.

Gemeenteraad

 

Motie                Zomerakkoord

 

Datum                  : 2 juli 2020                                       

 

Fractie                 : CDA

 

Onderwerp        : Aanstellen externe informateur en starten tussentijdse informatieronde

 

Bijlage                 : Verklaring CDA

 

De raad van de gemeente Hoogeveen

 

Constateert dat:

  • er in Hoogeveen grote financiële problemen zijn;
  • het college in de notitie De samenredzaamheid van Hoogeveen aangeeft die problemen denkt te kunnen oplossen door de OZB-opbrengsten met 25% te verhogen en de eigen uitgaven met 2,5% te verlagen;
  • daarnaast de onderlinge verhoudingen in de raad niet goed zijn.

 

Overweegt dat:

  • de financiële problemen en de onderlinge verhoudingen niet in de huidige politiek-bestuurlijke situatie zijn op te lossen;
  • de door het college voorgestelde oplossingsrichting niet de juiste is om de financiële problemen aan te gaan.

 

Roept de raad op:

  • zo snel mogelijk een externe informateur te benoemen;
  • deze zomer een tussentijdse informatieronde te houden met als doel te komen tot een breed gedragen zomerakkoord over het beste beleid en bestuur voor gemeente Hoogeveen;
  • van de gesprekken van deze informatieronde openbare gespreksverslagen te maken.

 

En roept de wethouders op om:

  • aan te blijven en na afloop van de informatieronde, op basis van het zomerakkoord, eventuele conclusies te trekken.

Toelichting:

De afgelopen tijd hoorden we al dat er verschillende ideeën leven bij fracties over hoe het nu verder moet, maar zagen we ook dat het lastig is om in een raadsvergadering tot goede gesprekken en consensus hierover te komen. Vandaar deze oproep tot een tussentijdse informatieronde. Hierin kunnen al deze ideeën goed besproken worden. Door de gespreksverslagen openbaar te maken, kan iedereen zien welke ideeën zijn ingebracht. En door als raad een externe informateur aan te stellen, kan worden gegarandeerd dat alle fracties gelijkwaardig mee kunnen doen. Wij hopen dat de informatieronde uitmondt in een breed gedragen zomerakkoord met afspraken over zowel het beste beleid als het beste bestuur voor Hoogeveen. Om een soepele overgang na het reces mogelijk te maken en te voorkomen dat er per direct een bestuurscrisis ontstaat, roepen we met deze motie de wethouders op om op hun post te blijven totdat de informatieronde is afgerond. Voor meer informatie verwijzen we naar de verklaring van het CDA, die als bijlage bij deze motie wordt meegestuurd.

 

CDA Hoogeveen

 

Erik-Jan Kreuze

Deel dit bericht!

Geef een antwoord