De SP Drenthe stelt vervolgvragen over de energiebesparing bij bedrijven.

Vorig jaar bleek uit vragen van de SP dat 80% van de Drentse bedrijven die veel energie en gas gebruiken niet hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om te melden welke energiebesparingen ze hebben toegepast. De partij wil weten wat nu de stand van zaken is. Ook is de SP benieuwd naar wat de regionale uitvoeringsdienst Drenthe gaat doen als de 4000 aangeschreven bedrijven na 8 weken nog geen rapportage hebben ingeleverd en of er bestuursrechtelijke stappen worden ondernomen.

Statenlid Robert Mäkel-van Luttikhuizen: ‘We trekken weer aan de bel bij gedeputeerde Staten omdat 4000 wel een schrikbarend hoog aantal bedrijven is die nog steeds geen melding hebben gedaan. Het is zorgelijk en funest voor het draagvlak voor de energietransitie als blijkt dat de grootverbruikers van elektriciteit en gas, zelfs met wettelijke verplichtingen, nog steeds niet of onvoldoende in beweging komen. Dat moet echt anders’

 

Vragen SP:

Betreft: (vervolg)vragen ex artikel 41 RvO over energiebesparing bij bedrijven.

 

Geachte mevrouw Klijnsma,

 

In oktober vorig jaar ontvingen wij uw antwoord op onze vragen over energiebesparing bij bedrijven. Op dat moment had 80% van de Drentse bedrijven niet voldaan aan hun wettelijke informatieplicht energiebesparing. U deelde onze zorgen hierover.

 

Uit de memo van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) blijkt dat er in mei dit jaar 4000 Drentse bedrijven aangeschreven zijn met het verzoek alsnog te voldoen aan de wettelijke informatieplicht energiebesparing. Dat is naar ons idee nog steeds een schrikbarend hoog aantal.

 

Minister Wiebes geeft op 5 juni j.l. aan dat hij in februari 2020 alle colleges heeft gemeld hoeveel bedrijfsvestigingen (per gemeente) gerapporteerd hebben en hoeveel daarvan op grond van de rapportage extra toezicht vergen. In diezelfde brief roept hij op om werk te maken van energiebesparing bij bedrijven en instellingen en dat het nu aan de decentrale overheden is om aandacht aan de uitvoering van deze wettelijke taak te geven. Hij stelt daarvoor extra geld beschikbaar.

 

In tegenstelling tot vorig jaar beschikt de RUDD nu wel over de bedrijfsgegevens van alle Drentse bedrijven die onder de informatieplicht vallen. Dat is goed nieuws want zonder deze gegevens kan de RUDD haar toezicht en handhavingstaak niet uitvoeren.

 

De SP vindt het niet bevorderlijk voor het draagvlak rond de hele energietransitie als de grootverbruikers van elektriciteit en gas, zelfs met wettelijke verplichtingen, niet of onvoldoende in beweging komen.

 

De SP fractie heeft de volgende vragen:

 

  1. Hoe hoog is het percentage Drentse bedrijven op dit moment die nog niet voldaan hebben aan hun wettelijke informatieplicht energiebesparing?
  2. Hoeveel van de 4000 aangeschreven bedrijven hebben bewijslast aangeleverd waaruit blijkt dat hun verbruik onder de drempelwaarde* ligt.
  3. De RUDD heeft er op vertrouwd dat de gegevens van de RVO over het verbruik van deze 4000 bedrijven juist is. Heeft de RVO gebruik gemaakt van gegevens van de netbeheerders?
  4. Zo nee, waarom niet en hoe zijn deze gegevens dan tot stand gekomen?
  5. Hoeveel extra rijksmiddelen heeft de RUDD voor 2020 en 2021 voor de uitvoering van de wettelijke taak voor toezicht en handhaving energiebesparing?
  6. Welke vervolgstappen gaat de RUDD nemen nadat de termijn van 8 weken, waarbinnen de ondernemingen moeten reageren, is verstreken?
  7. De RUDD-brief geeft aan dat er bestuursrechtelijk kan worden opgetreden. Gaat dat ook in Drenthe gebeuren? Wie bepaalt of dat ook gebeurt?

 

Namens de SP-fractie

 

 

 

Robert Mäkel-van Luttikhuizen

 

*Drempelwaarde: verbruik van 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer per jaar.

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord