Kantlijn Open brief aan B&W Hoogeveen: Uw uitnodiging aan eigenzinnige en irritante burgers

Aan de heren:

  • Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen
  • Erwin Slomp, wethouder
  • Jacob van der Heide, wethouder
  • Erik Giethoorn, wethouder
  • Gert Vos, wethouder

Betreft: Uw uitnodiging aan eigenzinnige en irritante burgers

Geachte heren,

Naar aanleiding van berichtgeving op RTV Drenthe en in de, alsmede het Regionieuws Hoogeveen, waaruit blijkt dat u de komende maanden speciale aandacht wilt besteden aan het geluid van ‘eigenzinnige mensen’ en de ‘mening van irritante burgers’ niet als een probleem wilt zien maar als een kans, neem ik bij deze in alle openheid de vrijheid om u ongevraagd van advies te dienen.

Allereerst wil ik u mijn medeleven betuigen. U moet wanhopig zijn. De door uw voorzitter gehanteerde kwalificatie azijnpissers voor de groep waar u nu kansen ziet laat geen andere weg open dan pure wanhoop te vermoeden. U zit met de handen in het haar, dat is duidelijk. U weet het even gewoon niet meer. Laat ik daarom beginnen met de belangrijkste zaken op een rijtje te zetten.

Het is niet de eerste keer dat u naar burgers wilt gaan luisteren. Ik herinner aan de bijeenkomst in de raadszaal over Bethesda, waar uw voorzitter stevige woorden sprak en een vijftigtal burgers uiterst concrete ideeën te berde brachten. Het enige resultaat dat deze bijeenkomst had, was publiciteit en één (!) beleefde brave brief aan de Raad van Bestuur van Treant.

Ik heb uw collega Giethoorn (in zijn hoedanigheid als wethouder en lijsttrekker) in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de CDA verkiezingswinkel gewaarschuwd voor de plannen van Treant met verloskunde en kinderafdeling. De reactie van de heer Giethoorn was ontluisterend. Op hoge toon, begeleid door een aantal ja-knikkers, verzekerde hij mij dat het onvoorstelbaar was dat Treant zoiets ooit zou doen. Of het naïviteit, blindheid of gewoon domheid was is mij tot op heden niet duidelijk geworden. Wel werd niet lang daarna duidelijk dat mijn waarschuwing meer dan terecht was.

In mijn herinnering staat voorts een raadsvergadering in 2019 waarin nogal wat burgers inspraken en stelling namen tegen de bezuinigingen op het sociale domein. Dominee Wietse v/d Hoek (baptistengemeente Bethel) pleitte in niet mis te verstane bewoordingen voor wijziging van dit desastreuze beleid. U (en met u de leden van de coalitiefracties) hebt hier met dovemansoren naar geluisterd.

Na de presentatie van het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) hebt u schaamteloos de leden van de commissie geschoffeerd. De kritiek op uw beleid was in uw ogen volkomen misplaatst. Hiermee hebt u laten zien allesbehalve luisterende oren te bezitten. Nu erkent u dat u destijds lichtzinnig rekende en dat u zich daardoor hebt “verrekend”. Denkt u nou echt dat dit, door het bekennen van uw zonde, u zal worden vergeven?

Uw jongste wethouder, Jacob van der Heide, liet onlangs via de media weten waarom u weigert om de artikel 12 status aan te vragen. Dit is een duidelijk politiek strategische verklaring, die naar mijn volle overtuiging wordt ingegeven door angst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. U wilde niet de onroerende zaakbelasting (OZB) verhogen, want dat zou huizen bezittende gezinnen kunnen komen te staan op een jaarlijkse lastenverzwaring van wel €200,00. Daarom laat u dus liever extra overheidsgeld aan uw neus voorbij gaan*.
Tegelijk laat u nu weten dat diezelfde OZB misschien wel met 30% zal stijgen. U spreekt uzelf, in de persoon van wethouder van der Heide, dus tegen en feitelijk zet u de jongste wethouder zelfs voor schut. Zoals ook gebeurde met wethouder Erwin Slomp die per brief en in de media voor schut werd gezet na zijn besluit de IJZ-plannen te beëindigen.

Tot slot van deze opsomming wil ik u een spiegel voorhouden. Met uw uitspraak “Maar dat vinden wij sociaal” laat u zien hoezeer u bij de luchtbakkers behoort; bij managers die met allerlei inhoudsloze kreten hun ware aard verbloemen. U probeert hier uw gebroken beloftes te maskeren, zoals u ook bij voortduring vanuit het defensief opereert.
Ik refereer voor het meeste recente voorbeeld hiervan aan de raadsvergadering over de aankoop van het Taskapand. In het beste geval hebt u een ernstig gestoord zelfbeeld, dat zich uit in Calimero-achtige bewoordingen, waarbij u wijst op wat u allemaal goed doet. Ik vrees echter dat u lijdt aan chronische hoogmoed en dat U kennelijk niet beseft dat de fouten die u maakte Hoogeveen aan de rand van de afgrond hebben gebracht.

Naast dit alles hebt u inmiddels ook uw eigen achterban, de fracties door wie u in uw wankele zadel wordt gehouden, geschoffeerd door op te merken dat “er met regelmaat goede moties van de oppositie zijn weggestemd in de raad. Hoogeveen had door deze moties meer financiële grip op de plannen en de uitgaven kunnen krijgen.” Was het niet zo dat u veel van die moties zelf hebt ontraden?

De komende tijd wilt u in samenspraak met inwoners, organisaties en de raad draagvlak scheppen voor de (moeilijke) besluiten. U beseft kennelijk niet dat er voor u totaal geen draagvlak meer is. U hebt Hoogeveen door uw hoogmoed en uw onnozelheid aan de rand van de afgrond gebracht. U verwoordt dit in uw notitie De samenredzaamheid van Hoogeveen: “We hebben te veel gehoopt op meevallers die niet kwamen.” Deze hele notitie is één groot bewijs van uw onvermogen tot verantwoord leiderschap. Maar toch verbeeldt u zich dat u de oplossing kunt bieden. U zit kennelijk met de allerkrachtigste nano-tape aan uw zetel vastgeplakt. Anders valt uw blinde hoogmoed niet te verklaren.

Natuurlijk beseft u zelf ook wel dat uw hoogmoed voor de val is gekomen. Daarom probeert u nu de eigenzinnige en irritante burgers van Hoogeveen te paaien. U wilt ideeën van hen horen. U zit verlegen om goede adviezen. Welnu hier is (volledig gratis) mijn advies: U dient met onmiddellijke ingang af te treden. Zowel burgemeester als wethouders. U bent politiek verantwoordelijk voor deze ramp en u dient hieruit de enige mogelijke consequentie te trekken. Het wachtgeld dat u de gemeenschap dan nog gaat kosten komt u rechtens toe, maar verdiend hebt u het beslist niet. Toch zal het goedkoper zijn dan u nog verdere schade aan onze samenleving toe te laten brengen.

Na uw aftreden zou een informateur benoemd moeten worden met als opdracht te zoeken naar (bewezen) kwalitatief hoogstaande bestuurders, die de boel in Hoogeveen weer op poten zetten. Het beste lijkt mij een soort van zakencoalitie met vergaande bevoegdheden, niet partijgebonden. De oppositie van Hoogeveen zal zich niet de vingers willen branden aan de puinhopen die u hebt veroorzaakt.

Dit gezegd hebbende ga ik er van uit dat u als vanouds zult reageren. Daarom laat ik de ondertekening hoogachtend weg. Mijn achting hebt u verspeeld.

Frits Kappers

*De artikel 12 status houdt in dat een gemeente feitelijk onder curatele van de landelijke overheid wordt geplaatst. Dit betekent het overdragen van essentiële bestuursbevoegdheden, maar in ruil daarvoor zijn extra overheidsgelden beschikbaar.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord