Politiek

Gien planet fel tegen vraag college om ‘Raad om verklaring geen bedenkingen Green Planet’

Pesse – Afgelopen week was in diverse media te lezen dat er opnieuw ontwikkelingen zijn rondom de plannen van de heer Doorten bij Green Planet. Dit maal is aangekondigd dat vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging, de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de verkoop van duurzame brandstoffen en een truckparking met truckersservicehuisje in procedure wordt genomen.

De heer Doorten en de gemeente Hoogeveen hebben in hun uitlatingen beide laten weten dat dit op geen enkele wijze verband zou hebben met de plannen van Green Edge en de LED-reclamemast. Helaas blijkt niets minder waar.

Nu aangevraagde omgevingsvergunning niet los te zien van plannen Green Edge

Voor de raadsvergadering van 7 mei 2020 wordt de gemeenteraad van Hoogeveen middels de besluitenlijst gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven om zo de omgevingsvergunning in procedure te kunnen nemen. Deze procedure zal een doorlooptijd van ca. 6 maanden hebben zo liet een woordvoerder van de gemeente weten.

Om deze VVGB door de gemeenteraad af te kunnen geven wordt door het college van B&W gesteld dat het ontwerpbestemmingsplan van Green Edge waar de nu aangevraagde onderdelen een onlosmakelijk deel van uitmaken, voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing en dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening. Dat is onjuist omdat er tegen dit ontwerpbestemmingsplan 154 bezwaren zijn ingediend bij de gemeente, die deze goede ruimtelijk ordening bestrijden. Sterker nog, het College van B&W heeft zelf aangegeven gerede twijfels bij de plannen te hebben en zal nog maanden nodig hebben om de zienswijzen te beantwoorden en het ontwerpbestemmingsplan aan te passen.

Er wordt nu niet gevraagd om een los plan in behandeling te nemen, maar een onderdeel van een omstreden ontwerpbestemmingsplan, waarvan tot op heden door de heer Doorten altijd beweerd is dat dit alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is, en dat ‘zonder de reclametoren de rest van de plannen niet economisch haalbaar is’. Daarmee wordt de weg van de “salami-politiek” ingeslagen. Met het verstrekken van een ontwerpVVGB zal in de volgende fase de druk op het accepteren van de reclamemast zodanig toenemen dat er geen weg meer terug is.

Bomen kappen en niet compenseren als duurzaamheidsmaatregel? De gemeente en de heer Doorten motiveren dit alles in het kader van duurzaamheid. “We kunnen voor het klimaat niet langer wachten met het terugdringen van de CO2 uitstoot.” Als de gemeente en de heer Doorten dit zo belangrijk vinden, waarom is de boscompensatie die in 2013 al aan de heer Doorten is opgelegd nog nooit uitgevoerd, ondanks herhaaldelijk aandringen van de Provincie Drenthe, en waarom heeft de gemeente hier nog nooit handhavend tegen opgetreden? En waarom wordt ook de boscompensatie voor de nu te kappen bomen weer op de lange baan geschoven en deels afgekocht? Dit bos had inmiddels al tonnen CO2 kunnen absorberen.

Weerstand komt niet als verrassing, tijdsdruk door eigen handelen

De werkelijke reden waarom dit nu met zoveel haast naar de gemeenteraad wordt gestuurd is een economische. Als er eind 2020 geen omgevingsvergunning is verstrekt, vervalt de subsidie voor de plannen van de heer Doorten. Natuurlijk hebben wij begrip voor dit argument, maar de heer Doorten weet al sinds 2015 dat hij weerstand tegen de Green Edge component van zijn plannen zou gaan ondervinden. In de zomer van 2018 is dit glashelder geworden door de ruim 60 zienswijzen op het  voorontwerpbestemmingsplan, en spandoeken en flyers in en om Pesse. Sindsdien heeft hij echter zijn plannen niet aan willen passen, en heeft zonder naar de omgeving te luisteren eind 2019 het ontwerp bestemmingsplan door de gemeente Hoogeveen ter inzage laten leggen met de al eerder
genoemde 154 zienswijzen tot gevolg. Dat de tijd nu begint te dringen is een gevolg van zijn eigen handelen.

Brief naar raad en college

Met dit in het achterhoofd hebben wij als Actiecomité op 28 april 2020 een brief naar de raadsfracties en het college van B&W gestuurd met het verzoek om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven. In ieder geval niet zonder dat er definitief, eenduidig en juridisch bindend afstand wordt gedaan van de overige componenten van de Green Edge plannen, met als belangrijkste component de als klimtoren verklede reclamemast.

 

 

 

Geef een reactie