Politiek

Heronderzoek participatieplaatsen en -premies

Hoogeveen – Het college biedt de gemeenteraad het eindrapport aan over een heronderzoek naar participatieplaatsen en -premies. Een onafhankelijk bureau heeft dit onderzoek uitgevoerd.

De gemeenteraad had in december vorig jaar om een onderzoek gevraagd. Het bureau heeft de dossiers bekeken van mensen die in 2017 een participatiepremie hadden aangevraagd, maar die niet hadden gekregen. De Ombudsman had al eerder aangegeven dat de beschikkingen van de afwijzingen onvoldoende gemotiveerd waren. Het onderzoeksbureau heeft geadviseerd om aan vier aanvragers van toen alsnog premies uit te keren Het college volgt dat advies.

Het college geeft in een brief aan de gemeenteraad toelichting:

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden we u de eindrapportage aan van het bureau SHMC die voor ons het heronderzoek
participatieplaats heeft uitgevoerd. In deze brief zetten we uiteen wat de aanleiding is geweest van
dit heronderzoek, geven we een toelichting op deze rapportage en sluiten we af met een aantal
aanvullende opmerkingen.
Aanleiding
Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2019 hebben wij met elkaar gedebatteerd over het
eindrapport van de Ombudsman over de inzet van de participatieplaats en de participatiepremie. Het
debat spitste zich met name toe op het al dan niet instellen van een heronderzoek op de dossiers van
de personen die in 2017 een afwijzing hebben gekregen voor een participatiepremie. Dit was wat de
Ombudsman adviseerde om te doen, aangezien in de beschikking van de afwijzing geen deugdelijke
motivering was opgenomen. Het debat werd afgerond met een toezegging van het college om alsnog
een heronderzoek te laten plaatsvinden op de dossiers van de mensen die in 2017 een afwijzing
hebben gekregen.
We hebben altijd aangegeven dat wanneer we het heronderzoek zelf opnieuw zouden uitvoeren dit
niet zou leiden tot andere besluiten. Om elke mogelijke schijn van subjectiviteit te vermijden, is er
daarom voor gekozen om een extern en onafhankelijk bureau het heronderzoek uit te laten voeren.
Dit is het bureau SHMC geworden. Zoals u kunt lezen in de eindrapportage heeft SHMC gedurende
de onderzoeksperiode een eigen toetsingskader/beslisboom ontwikkeld om de aanvragen opnieuw
te kunnen beoordelen.
Op 10 februari 2020 hebben we u per brief geïnformeerd dat we een extern en onafhankelijk bureau
hebben gevraagd om voor ons het heronderzoek uit te voeren. In diezelfde brief hebben we u
gemeld dat ze op 4 februari 2020 zijn begonnen met hun werkzaamheden en dat we de verwachting
hebben dat het heronderzoek afgerond is binnen de door de wethouder toegezegde 4 maanden
(uiterlijk 12 april 2020). In de tussentijd is er contact gehouden met de Ombudsman en is hij
meegenomen in de te doorlopen stappen in dit proces.
Toelichting op de eindrapportage
In de eindrapportage kunt u lezen hoe het heronderzoek is uitgevoerd. Alle dossiers zijn langs de
beslisboom gelegd. Op 15 april hebben we alle personen een beschikking gestuurd waarin
medegedeeld is wat ons besluit is naar aanleiding van het heronderzoek.
De belangrijkste conclusie is dat er alsnog 4 personen recht blijken te hebben op een
participatiepremie. Voor 2 personen geldt dit voor het gehele re-integratietraject dat doorlopen is en
voor 2 personen geldt dat dit voor een gedeelte van het traject van toepassing is.
SHMC heeft ons daarom geadviseerd om voor deze 4 personen een premie uit te betalen. Dit advies
hebben we overgenomen. Voor de 4 personen gezamenlijk betalen we in totaal € 1.620 uit.
De overige personen hebben allen opnieuw een afwijzing ontvangen met daarin gemotiveerd
waarom ze geen recht hebben op een premie. Wanneer deze personen het hier niet mee eens zijn,
bestaat er de mogelijkheid om in bezwaar en/of in beroep te gaan.
Tot slot
Met het afronden van de heronderzoeken sluiten we het laatste onderdeel af naar aanleiding van het
onderzoek en de aanbevelingen van de Ombudsman over de participatiebanen en –premie in de
periode 2012-2014. We trekken hieruit de conclusie dat we een aantal onderdelen beter en anders
hadden moeten doen. Dit geldt in het bijzonder voor de participatieplaats en de participatiepremie.
We zijn daarom blij met het onderzoek van de Ombudsman en de daaruit voortgekomen
heronderzoeken. Dit heeft ons de gelegenheid geboden om een aantal onjuistheden uit het verleden
te herstellen. Daarmee ronden we dit proces af.
Voor nu richten we onze aandacht en energie op de toekomst. We nemen mee wat we in de
afgelopen periode geleerd hebben. Met name het zorgen voor een goede aansluiting tussen beleid
en uitvoering. Dit vertalen we in het nieuwe beleidskader Participatiewet waar wij, zoals bekend, nu
druk mee bezig zijn.
Met vriendelijke groet,
het college van Burgemeester en Wethouders,

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: