Gemeente stopt voorlopig naar zoeken resterende te bezuinigen bedrag

Hoogeveen – Het college heeft op 6 februari besloten om dit jaar acht miljoen euro te willen besparen als eerste aanzet naar het weer financieel gezond maken van de gemeente.

Op 10 maart is een begrotingswijziging met de eerste tranche van vijf miljoen voorgelegd aan de raad. Het college heeft toen ook aangegeven op zoek te willen gaan naar de resterende drie miljoen. Dit besluit vormt de uitwerking daarvan en ook de afronding van dit collegebesluit.

aanvullende besparingen in 2020

De raad heeft voorgesteld een  aanvullende besparingen in 2020 door te voeren voor een bedrag van € 1.035.202 door het vaststellen van een begrotingswijziging. Hier zijn de volgende maatregelen voor gevonden: Een besparing van € 300.683 binnen het programma Blijven Meedoen en Talentontwikkeling. Het gaat hier om subsidies voor Voor- en Vroegschoolse educatie, laaggeletterheid en peuterspeelzalen. Onderzoek heeft uitgewezen dat we deze ten laste van het (geoormerkte) budget voor Onderwijsachterstanden mogen brengen. Daarmee valt dit budget vrij voor de exploitatie. Dit heeft derhalve geen maatschappelijk effect. Een (aanvullende) besparing van € 714.000 binnen het programma Veilige bereikbaarheid. Deze besparing kunnen ze realiseren door geplande onderhoudswerkzaamheden met een jaar uit te stellen. Dit heeft effecten voor het kwaliteitsniveau. Het college heeft via de griffier vernomen dat de fractievoorzitters zich voor hebben genomen vanuit de raad ook een bijdrage te doen aan de bijsturing € 20.519.

Er zal niet worden ingegrepen in lopende contracten/verplichtingen.

De afgelopen weken is geïnventariseerd welke mogelijkheden er waren om in bestaande contracten/verplichtingen in te grijpen. Al snel werd duidelijk dat dit geen gemakkelijke opgave is. Als het al zou lukken zou het de relatie met leveranciers flink onder druk zetten en dat in een tijd waarin het grootste deel van deze leveranciers al flink heeft te lijden door de corona-crisis. Om die reden wil het college dit voornemen voorlopig niet ten uitvoer brengen.

 Voorlopig stoppen met het zoeken naar het nog resterende bedrag van (ca.) € 1,9 miljoen

de samenleving (inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners) lijden momenteel allemaal onder de corona-crisis. Ook het gemeentebestuur en ambtelijke Burgemeester en wethouders organisatie worden daar volop door in beslag genomen. Bovendien is duidelijk dat deze crisis grote financiële gevolgen zal hebben. Het college wil daarom voorlopig een pas op de plaats maken en de ontwikkelingen afwachten.

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord