Beheersing Eikenprocessierups in de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – De eikenprocessierups heeft de afgelopen jaren een onstuitbare opmars gemaakt. Niet alleen in de gemeente Hoogeveen, maar ook in de rest van Nederland is er geen ontkomen meer aan. De gemeente probeert ook dit jaar weer de overlast die door deze rupsen wordt veroorzaakt zo veel mogelijk te beperken.

De basis hiervoor is een beheersingsplan. Dit plan geeft een overzicht en een beschrijving van de mogelijke maatregelen voor de korte én lange termijn. Dus van het wegzuigen van nesten tot ecologisch bermbeheer. In dergelijke bermen is het beheer erop gericht dat meer soorten bloeiende planten en insecten een plekje vinden in deze bermen. Hierdoor neemt de biodiversiteit en daarmee ook het aantal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups toe. Deze natuurlijke vijanden helpen ons bij het herstellen van het natuurlijk evenwicht waardoor de overlast van de eikenprocessierups verder afneemt.

AANPAK

De beheersing van de eikenprocessierups in Hoogeveen zal komend voorjaar en zomer bestaan uit een combinatie van lange- en kortetermijnmaatregelen. Op korte termijn wordt de overlast met de beschikbare middelen zo veel mogelijk beperkt door nesten uit gemeentelijke bomen te verwijderen op plekken waar veel mensen komen en het risico op overlast het grootst is, de zogenaamde hotspots. Het gaat om scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen, winkelcentra en buitensportaccomodaties. Daarnaast worden eikenprocessierupsen verwijderd uit gemeentelijke bomen boven fietsroutes binnen de bebouwde kom. Het gaat om fietsroutes die grenzen aan hoofdontsluitingswegen die onderdeel uitmaken van de strooiroutes met prioriteit 1. Op overige locaties worden geen nesten verwijderd. De eiken in de hotspots-gebieden en langs de betreffende fietsroutes worden vooraf voorzien van een rood-wit lint. Wanneer de nesten uit deze bomen zijn verwijderd, worden ook de linten weer verwijderd.

NATUURLIJK EVENWICHT

Op de langere termijn moet het natuurlijk evenwicht worden hersteld. Hierbij gaat het onder andere om het optimaliseren van de ecologische bermen, het omvormen van verschillende groenvakken naar bosplantsoen en struweel en het omvormen van het gemeentelijk bomenbestand. Zo heeft de gemeente in de afgelopen 2 jaar geen nieuwe eiken aangeplant en zal dat de komende jaren ook niet doen. Deze maatregelen worden ook in de komende jaren ingezet.

BUDGET

Wethouder Erik Giethoorn: ‘Voor de beheersing van de eikenprocessierups is in 2020 een budget van € 64.000 beschikbaar. Dit is twee keer het budget dat oorspronkelijk was opgenomen in 2019 en 2020. In 2019 is er echter uiteindelijk veel meer uitgegeven, bijna 140.000 euro. Zo’n verhoging van het budget voor 2020 is gezien de financiële situatie waarin gemeente Hoogeveen verkeert, niet waarschijnlijk. Het is dan ook zaak om zo effectief mogelijk in te zetten op het tegengaan van de overlast. Dus wegzuigen van nesten binnen het gebied waar de meeste overlast verwacht wordt. Verder zetten we in op een ecologisch evenwicht. Dit evenwicht zorgt er uiteindelijk voor dat de eikenprocessierups voldoende natuurlijke vijanden heeft, waardoor de natuur zelf een oplossing kan bieden tegen de eikenprocessierupsen. Er komt een tussentijdse evaluatie over de aanpak, gedurende het eikenprocessierups-seizoen”.

WAT KUNT U ZELF DOEN

Staan in uw tuin eiken? Of in de buurt waar u woont? Dan kunt u in uw eigen tuin ook helpen de eikenprocessierups te bestrijden. Zo kunt u maatregelen treffen die goed zijn voor insecten, vogels en vleermuizen; dit zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Denk hierbij aan het ophangen van een nestkastje voor vleermuizen of een vogelhuisje voor pimpel- en koolmezen. Andere vogels bouwen graag zelf hun nest. Ook het plaatsen van een insectenhotel of het inzaaien of
planten van een (wilde) bloemenhoek helpt. Zo zorgt u voor een natuurlijke evenwicht in uw tuin, en verminderen de insecten, vleermuizen en vogels de overlast van de eikenprocessierups.
Meer informatie over de eikenprocessierups kunt u vinden op de landelijke website www.processierups.nu

Deel dit bericht!

Geef een antwoord