Politiek

Nog meer vergaande bezuinigingen gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – Op 6 februari heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten om in 2020 € 8 miljoen bij te willen sturen op de begroting 2020. Het beoogd resultaat hiervan is tekorten voor 2020 te voorkomen en zo mogelijk een eerste bijdrage te doen aan het aanvullen van de algemene reserve. Met als uiteindelijk doel Hoogeveen weer financieel gezond te krijgen.

Tevens is er toen door het college een uitgavenstop afgekondigd. Tijdens deze uitgavenstop zijn alle niet-wettelijke verplichtingen in kaart gebracht. Het college heeft de lijst met mogelijke bezuinigingsposten zorgvuldig bestudeerd.

Bijsturen met 5 miljoen, uitgavenstop eraf

Op 12 maart is besloten de raad voor te stellen te besluiten tot het wijzigen van de programmabegroting voor de het jaar 2020 met een financiële bijsturing van circa € 5 miljoen. En tevens om de uitgavenstop voor de niet gewijzigde budgetten op te heffen. Het bijsturen van € 8 miljoen in de lopende begroting blijkt een enorme opgave. Bij het zoeken naar financiële ruimte is duidelijk geworden dat er maatschappelijke effecten zullen optreden. Deze zijn in de besluitvorming meegenomen.

De financiële gevolgen

Het saldo van de begroting voor 2020 wijzigt na vaststelling van de begrotingswijziging van € 1,007 miljoen negatief naar € 3,703 miljoen positief. De eerste financiële monitor in april zal een eerste indicatie geven van de eindejaarsverwachting. Op dat moment kunnen we een nieuwe inschatting maken in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn om het jaar 2020 met ‘zwarte cijfers’ af te sluiten.

Vervolgtraject voor 3 miljoen

De ambitie van het college is € 8 miljoen, dus nog € 3 miljoen te vinden. Hiervoor wordt een vervolgtraject uitgezet. Dit vervolgtraject is nog niet in deze begrotingswijziging verwerkt, maar zal eventueel in een volgende wijziging worden voorgelegd aan de raad. Denk hierbij aan investeringen. Die leveren niet altijd direct geld op voor 2020, maar wil je effect hebben in de komende jaren, dan moet nu ingegrepen worden.

Overzicht maatschappelijke effecten per taakveld

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: