Politiek

Gemeente Hoogeveen zit in financieel zwaar weer: Forse maatregelen getroffen

Vandaag maakt het college van B&W van de gemeente Hoogeveen bekend dat er per direct een uitgavenstop komt op de Hoogeveense budgetten van 2020. Ook heeft het college een besluit genomen over de begroting 2021-2024. Het financiële beleid wordt de komende jaren dermate sober en spaarzaam dat er uiterlijk eind 2024 minimaal 13 miljoen euro in de Algemene Reserves (de spaarpot) is opgebouwd.

Deze besluiten zijn genomen ondanks dat er de afgelopen jaren fors bijgestuurd is op de uitgaven in het sociaal domein. Het college geeft aan “Deze bijsturing op het sociaal domein bleek niet voldoende, waardoor de financiële positie van de gemeente Hoogeveen drastisch verslechterd. De meest recente cijfers laten zien dat de doorgevoerde bijsturingen in 2020 nog niet de besparingen op gaan leveren die nodig zijn. Daarom grijpen we per direct in.”.

Daarnaast dreigen er nieuwe tekorten:

  • De uitgaven op het sociale domein zijn structureel hoger dan de inkomsten vanuit het Rijk. Op korte termijn lijkt er geen financiële compensatie voor het sociale domein vanuit de Rijksoverheid te verwachten.
  • Er komt een forse investeringsagenda op de gemeente af, waarbij het voornamelijk gaat om onderhoud en vervanging van bestaande voorzieningen, zoals sportvelden, zwembad en scholen.
  • De financiële reserve is tot een minimum geslonken en daarmee onder het niveau dat een financieel gezonde gemeente zou moeten hebben.

Dat betekent dat er per direct bijgestuurd wordt om te kunnen voldoen aan de financiële kaders die wet- en regelgeving en de gemeenteraad opleggen. De koers wordt verlegd naar het al in het huidige begrotingsprogramma opgenomen doel: een financieel gezond Hoogeveen.

Voor 2020 betekent dit dat alle uitgaven die niet wettelijk of contractueel verplicht zijn stopgezet worden. De komende weken wordt een inventarisatie gemaakt van de besparingen die deze maatregel oplevert, en daarmee of er nog ruimte ontstaat voor uitzonderingen op de totale uitgavenstop. Voor 2021 en verder betekent dit dat het college samen met de gemeenteraad bespreekt hoe invulling gegeven gaat worden aan een sober en spaarzaam financieel beleid. Doel is om zo snel mogelijk weer genoeg vet op de botten te hebben om verder te kunnen investeren in de andere ambities uit het collegeprogramma.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de medewerkers van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen aan het begin van de middag verteld over de genomen besluiten. Ook de Ondernemingsraad, de gemeenteraad en het bestuur van de gemeente De Wolden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Deze besluiten zullen bij inwoners, ondernemers en organisaties veel vragen en mogelijk gevoelens van onzekerheid oproepen. Dat zijn voor de korte termijn consequenties van het besluit die onvermijdelijk zijn. De komende weken wordt geïnventariseerd welke gevolgen de besluiten precies hebben en welke besparing ze opleveren. Deze inventarisatie moet op 25 februari klaar zijn. Zo spoedig mogelijk daarna wordt meer duidelijkheid gegeven over de gevolgen van de uitgavenstop voor de organisatie, de inwoners, de ondernemers en organisaties in en rondom Hoogeveen.

 

Een gedachte over “Gemeente Hoogeveen zit in financieel zwaar weer: Forse maatregelen getroffen

  • Ja, ja, dat krijg je met die te hoog gegrepen prestige projecten als ijsbaan “Kleine Bols Steenbergen” en Hoofdstraat. En wie kan er weer voor bloeden? Inderdaad, de gewone man/vrouw uit de gemeente Hoogeveen.
    De super promotor van de ijsbaan, de heer Steenbergen wel een riante afscheidsreceptie met wachtgeld aanbieden en vervolgens dezelfde Steenbergen weer ergens terug laten komen, dat is beleid waar ik op sch….t. Vervolgens lees ik ook nog dat dezelfde heer Steenbergen ook nog een goed betaald baantje bij Sterk Lokaal heeft in de provinciale politiek. Hoe is dit mogelijk? Zoveel wanbeleid voeren (eigen belang) en toch weer op het pluche zitten. Geen vertrouwen meer in de landelijke en gemeentelijke politiek? Inderdaad, je kunt blijkbaar alleen nog vertrouwen hebben in vriendjespolitiek (dat geldt zeker voor enkele gemeentelijke), alleen dat is geen politiek waar je iets aan hebt in de toekomst. Regeren is vooruitzien, helaas geldt dat blijkbaar niet voor politici in de gemeente Hoogeveen/De Wolden.

Geef een reactie