Eerste overlastgevende asielzoekers HTL locatie Hoogeveen

Hoogeveen – afgelopen weekend  is In Hoogeveen is de nieuwe opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers geopend. Op dit moment verblijven 24 overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen. Deze zijn afkomstig van azc’s uit het hele land. Om te voorkomen dat winkeliers en bewoners van de gemeente Hoogeveen overlast ervaren, krijgen de bewoners van de HTL-locatie een gebiedsbeperking opgelegd. Zo kunnen de bewoners van de HTL alleen onder begeleiding naar buiten. Op de naleving ervan zal voortdurend toezicht worden gehouden.

De HTL kan in totaal 50 overlastgevende asielzoekers huisvesten. Het gaat om asielzoekers die binnen de reguliere opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet te handhaven zijn, waardoor plaatsing in een aparte opvang noodzakelijk is. Voor de HTL komen asielzoekers in aanmerking die binnen de COA-opvang ernstige overlast veroorzaken en waarvan de impact op de bewoners en medewerkers dusdanig ernstig is, dat plaatsing in een separate opvang noodzakelijk is. De HTL is onderdeel van een landelijk ketenbreed pakket aan maatregelen om de aanpak van overlast gevende en criminele asielzoekers tegen te gaan; een prioriteit van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De overlast gevende asielzoekers in de HTL worden op de Top X lijst onder leiding van de ketenmariniers geplaatst. Dit betekent dat zij zowel binnen als buiten de locatie door de betrokken partijen in de vreemdelingen- en strafrechtketen met voorrang persoonsgericht en met een lik-op-stukbeleid worden aangepakt. Hun aanvraag wordt versneld afgedaan, zodat terugkeer in gang kan worden gezet wanneer sprake is van een afwijzend asielbesluit. Bij strafbare feiten wordt het strafrecht ingezet. De inzet is dat de Top X aanpak ertoe zal leiden dat de overlast op de COA-locaties wordt teruggedrongen en (op termijn) ook minder beroep gedaan wordt op de HTL.

De HTL wordt ingericht voor de opvang van maximaal 50 personen en krijgt een plek bij het asielzoekerscentrum Hoogeveen maar er wel gescheiden van. Op de opvanglocatie zal een streng en sober regime gericht op begrenzing worden toegepast. Bewoners van de HTL begeven zich alleen in het daarvoor bepaalde HTL gebied dat zal worden gemarkeerd met een afscheiding. Op de naleving zal voortdurend toezicht worden gehouden. Op de locatie worden ook Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) ingezet om de vrijheidsbeperkende maatregel te handhaven. Indien de bezetting van de locatie en/of de (samenstelling van) de doelgroep daarom vragen, zal de inzet daarop worden uitgebreid. Om de inzet van het opsporingsapparaat van de politie niet toe te laten nemen, zorgt het ministerie op de HTL voor voldoende capaciteit voor toezicht en handhaving.
De bewoners kunnen binnen de HTL gebruik maken van (winkel)faciliteiten en andere voorzieningen. Bij eventuele afspraken buiten de HTL (met bijvoorbeeld advocaat of behandelend medisch specialist) worden bewoners begeleid. Als een bewoner gedurende haar of zijn verblijf afstand doet van aanspraken op opvang op de HTL, volgt begeleiding bij vertrek uit de gemeente.
Als de begrenzing geen standhoudt of er doen zich andere onvoorziene gebeurtenissen voor, dan spreken de gemeente en het ministerie hierover per omgaande op het hoogste niveau. De bezwaren van de gemeente zijn leidend voor de toekomst van de HTL.

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Eerste overlastgevende asielzoekers HTL locatie Hoogeveen

  • 5 februari 2020 om 08:01
    Permalink

    Dat soort mensen moeten meteen teruggestuurd worden naar land van herkomst, dat zijn geen vluchtelingen maar criminelen

Geef een antwoord