Informatiebijeenkomsten Zorg voor de Regio

Hoogeveen – Vanaf 2020 verandert de zorg in Drenthe. Door strengere kwaliteitseisen en weinig gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen moet de zorg in de regio veranderen en daarom wordt Bethesda in Hoogeveen een weekziekenhuis.

Voor basiszorg kunt u hier gewoon terecht. Voor een onderzoek, het stellen van een diagnose of een dagbehandeling kunt u ook gewoon naar de Treant-locatie Bethesda. Iedereen die zorg nodig heeft, blijft die zorg in de regio krijgen. Heeft u een vraag over zorg in de regio? Kom dan naar één van de informatiebijeenkomsten.

Komt u naar een van de informatiebijeenkomsten?

Huisartsen, ziekenhuisartsen en een vertegenwoordiging van UMCG Ambulancezorg vertellen u wat de veranderingen voor u betekenen. En u kunt al uw vragen stellen. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 4 december 19.30 – 21.00 uur Hollandscheveld Dorpscentrum ’t Anker Otto Zomerweg 1 , Hollandscheveld
Maandag 9 december 19.30 – 21.00 uur Hoogeveen Wijkgebouw de Weideblik De Ploeger 10, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Informatiebijeenkomsten Zorg voor de Regio

 • 1 december 2019 om 12:06
  Permalink

  Lees hier hoe volgens minister Bruins de zorg in de regio ingericht zal worden:

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
  Vergaderjaar 2019–2020
  31 016 Ziekenhuiszorg
  Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Den Haag, 29 oktober 2019

  In de afgelopen periode heb ik uw Kamer meermaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen. Ook in het AO ambulancezorg/ Acute zorg van 3 oktober jl. kwamen de ontwikkelingen aan de orde. Ik heb tijdens dit AO toegezegd de Kamer per brief antwoord te geven op de vraag waarom het ziekenhuis in Assen wel kan blijven bestaan en in Hoogeveen niet. Het is niet zo dat het ziekenhuis in Hoogeveen niet kan blijven bestaan. Beide ziekenhuizen blijven bestaan. Wel verandert het zorgaanbod in de regio, waarover verderop in deze brief meer. Tevens heb ik aangegeven dat ik bij Treant zou na vragen of er wordt aangestuurd op vervroegd pensioen. Hierover informeer ik u met deze brief.

  Zoals u weet (zie mijn Kamerbrief van 2 oktober jl.)1 heeft een regieteam van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars de handen ineengeslagen om samen de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen beschikbaar te houden. De betrokken partijen hebben hierbij nadrukkelijk naar de regio en de zorg in deze regio als geheel gekeken en niet naar één specifiek ziekenhuis of één specifieke gemeente. Het regieteam heeft een plan gemaakt op basis van een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau2 en op basis van een dialoog met organisaties in de zorg, inwoners en overheden. Eén van de conclusies van het regieteam was dat de huidige inrichting van de acute zorg in de regio niet langer houdbaar is. Er is vervolgens gekeken hoe deze zorg zodanig ingericht kan worden dat de zorg duurzaam behouden blijft voor de regio. Daarnaast wilde het regieteam een plan ontwikkelen dat voldoet aan de kwaliteitseisen, waarbij proactief wordt ingespeeld op de te verwachte problemen vanwege personeelstekorten. Arbeidsmarkt-vraagstukken zijn immers in het gehele land, en zeker in regio’s waar sprake is van bevolkingsdaling zoals Drenthe en Zuidoost Groningen, aan de orde.

  Vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van goede zorg voor de inwoners uit de regio hebben de betrokken partijen gezamenlijk gekeken hoe de continuïteit van acute zorg geborgd kan blijven. Zij hebben besloten de acute en meer ingewikkelde zorg in de regio’s Drenthe en Zuidoost-Groningen te concentreren op een aantal locaties in de regio: Assen, Emmen, Groningen, Meppel en Scheemda. De afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH’s) op de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal worden omgevormd tot basisspoedposten. Daarbij gaan deze locaties zich richten op basiszorg en planbare zorg.

  Met het plan voor de zorg in de regio denkt het regieteam een plan te hebben waarmee de huidige ziekenhuiszorg in ieder geval de komende tien jaar voor de regio behouden kan worden. Dit betekent voor de locatie in Hoogeveen een toekomst als weekziekenhuis: een ziekenhuis dat door-de-week open is en waar tachtig procent van de huidige zorg ook vanaf 2020 behouden blijft. Patiënten kunnen er ook in de toekomst terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek, dagbehandeling en kortdurende opnames op weekdagen. Ook de nazorg voor ingrepen in een ander ziekenhuis blijft gewoon in Hoogeveen beschikbaar. Daarnaast werkt Treant aan nieuwe initiatieven in Hoogeveen, bijvoorbeeld een centrum voor orthopedische ingrepen.

  Sluiting van de SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal
  De redenen om juist in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal de afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH’s) te sluiten en een basis-spoedpost te openen zijn een gebrek aan gespecialiseerd personeel voor de spoedzorg en een beperkt aantal patiënten dat op de SEH komt. Op de SEH’s van Hoogeveen en Stadskanaal kwam namelijk ’s nachts maar een zeer gering aantal patiënten (met slechts één à twee opnames per nacht). Deze twee SEH’s behoren tot de drie kleinste SEH-afdelingen van Nederland.

  Daarnaast is er op basis van analyses van de verdeling van inwoners in de regio, rekening houdend met de 45-minutennorm, het type zorg dat verleend wordt in de ziekenhuizen en het aanwezige personeel gekozen voor afdelingen voor spoedeisende hulp bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda, het Isala in Zwolle en Meppel, het Martini Ziekenhuis in Groningen en Treant op locatie Emmen.

  Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen, onderdeel van de Treant Zorggroep, zijn beide vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de planvorming.

  Vervroegd pensioen
  De uitvoering van de regiovisie heeft gevolgen voor de omvang van de ziekenhuisorganisatie Treant en ook voor de andere ziekenhuizen in de regio. Zo zullen als gevolg van de te verwachte verschuivingen sommige locaties moeten uitbreiden en komen er nieuwe bedden bij en zullen andere juist moeten afschalen. Treant verwacht in 2021 voor de nieuwe vormen van zorg zo’n 500 arbeidsplaatsen minder nodig te hebben in de ziekenhuizen. Omdat de zorg in de regio wel behouden blijft, betekent dit dat in de komende jaren veel medewerkers een andere werkplek zullen gaan krijgen. Bij één van de ziekenhuis- of zorglocaties van Treant, of bij één van de andere ziekenhuizen in de regio.

  Zowel Treant als andere zorgaanbieders in de regio spannen zich in om medewerkers te behouden voor de zorg. Zo werkt Treant aan een vrijwillige vertrekregeling, onder andere om medewerkers te stimuleren om de overstap te maken naar een andere werkplek binnen de zorg en hen zo te begeleiden van-werk-naar-werk. Treant gaat hierover nog in gesprek met de vakbonden en de ondernemingsraad. Treant heeft mij laten weten niet aan te sturen op vervroegd pensioen. Om gedwongen ontslagen te voorkomen (voor de functiegroepen waar boventalligheid zal ontstaan) worden tijdelijke contracten niet verlengd en worden medewerkers die via natuurlijk verloop (waaronder pensioen) vertrekken niet automatisch vervangen. Ik ga er vanuit uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw de toezegging hiermee als afgedaan.

  De Minister voor Medische Zorg,B.J. Bruins

  Uit bovenstaande brief blijkt dat wij Hoogevers in de toekomst voor SEH ook kunnen terugvallen op de SEH van Diaconessenhuis Isala Meppel en dat daar ook meer ingewikkelde zorg zal worden verleend.

  De praktijk leert echter, volgens huisartsen uit de regio Meppel en iets geheel anders namelijk dat de specialisten van Isala van mening zijn dat Meppel voorbij moet worden gereden en de patiënten zich maar in Zwolle moeten melden c.q. laten afleveren.

  Die specialisten saboteren daarmee de door de minister beoogde invulling van zorg voor ook onze regio.

  Maandag 8 januari a.s. heb ik op uitnodiging van de RvB van Isala daarover met hun voorzitter Dhr. Dillmann en het lid Mevr. Kuper een gesprek waarin ze me, zo schrijven ze, graag willen meenemen in de ontwikkelen van de zorg in de regio en dan in het bijzonder voor Meppel.

  Ik houd jullie op de hoogte.

Geef een antwoord