Algemeen

Actieprogramma cultuur vastgesteld

Hoogeveen – Het college heeft het ‘Actieprogramma cultuur 2019-2022’ vastgesteld. Dit plan behelst een aanbod van sport, bewegen én cultuur aan alle kinderen in de gemeente.

Cultuur is – naast sport – goed voor de ontwikkeling van het brein van kinderen en jongeren. Het is ook een middel om maatschappelijke vraagstukken (zoals armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid) te voorkomen. Dit past bij de ambitie van het college om een kindvriendelijke gemeente te zijn waarin alle kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien.

Regeling uitbreiden met cultuur 

De nieuwe regeling (Brede Regeling Combinatiefuncties) heeft een andere focus en er is meer  rijksbudget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport‐en cultuurcoaches uitgebreid worden. Ook   kunnen de nieuwe én huidige functionarissen breder worden in gezet. Bijvoorbeeld om lokale  verbindingen tot stand te brengen tussen gemeente, gesubsidieerde sport en cultuurorganisaties,  onderwijs, BSO/kinderopvang, welzijn, zorg en het bedrijfsleven. De nieuwe rijksregeling brengt ook  meer rijksbudget met zich mee.

Het college van Hoogeveen heeft daarom besloten (oktober 2018) de Brede regeling combinatiefuncties  in 2019 uit te breiden met cultuur (inzet cultuurcoach voor 16 uur per week). Dit met als doel om alle  kinderen en jongeren in Hoogeveen een totaalaanbod op het gebied van sport en bewegen én cultuur te  bieden. Cultuur, is naast sport goed voor de ontwikkeling van het brein van kinderen en jongeren en  daarnaast een middel om maatschappelijke vraagstukken (zoals armoede, laaggeletterdheid en  eenzaamheid) te voorkomen. Dit past bij onze ambitie om een kindvriendelijke gemeente te zijn waarin  alle kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien.

Actieprogramma cultuur  

Cultuureducatie heeft de afgelopen jaren, met de Bibliotheek Hoogeveen als coördinator een flinke  impuls gekregen. De uren voor coördinatie cultuureducatie worden op dit moment door de bibliotheek  vooral besteed aan de organisatie en samenstelling van het cultuurmenu. Het cultuurmenu loopt goed  en blijft vooralsnog in de huidige vorm en met de uren van de bibliotheek bestaan.   Uit een eerste verkenning eind 2018 bleek dat de verbetering vooral zit in verbinding met het naschools  aanbod en verbinding met bijvoorbeeld Jong Hoogeveen en het preventiemenu. Daarnaast is er  onvoldoende zicht op de besteding van de CmK gelden en ontbreekt een actuele gezamenlijke visie op  cultuureducatie binnen het basisonderwijs. Hoogeveen wil een totaalaanbod op het gebied van sport,  bewegen én cultuur bieden aan alle kinderen en jongeren. Om dit te kunnen bereiken was een nadere  verkenning van de opgave noodzakelijk. De resultaten van deze verkenning en de ambities en werkwijze  voor de toekomst (inzet van cultuurcoach) staan in dit actieprogramma cultuur. Dit actieprogramma  richt zich op het basisonderwijs. De doorlopende leerlijn en verbinding naar de voorschoolse periode en  het voortgezet onderwijs wordt hierbij niet uit het oog verloren.     Het actieprogramma is samen met onderwijs, culturele instellingen maar vooral ook samen met  kinderen en jongeren gemaakt. Om tot een totaalaanbod op het gebied van sport en cultuur te komen  zijn gesprekken gevoerd met:

  •    Stuurgroep cultuuronderwijs (bestaande uit bibliotheek, Scala en een vertegenwoordiging van  het onderwijs).
  •  Directies van basisscholen, Juliana van Stolbergschool en O.B.S. De Zandloper.
  •  Educatiemedewerkers van de bibliotheek (verantwoordelijk voor het aanbod richting het  onderwijs).
  •  Gemeentelijke beleidsadviseurs cultuur, onderwijs, sport en jeugd.
  •  Coördinator Cultuurmenu (bibliotheek Hoogeveen).
  •  Sportcoaches.
  •  Docenten basisonderwijs van O.B.S De Zandloper in Stuifzand, De Posthoorn in Pesse, Juliana  van Stolberg in het centrum van Hoogeveen, De Schuthoek in de Schutlanden.
  •  Kinderen (leerlingenraden van O.B.S De Zandloper, Juliana van Stolbergschool, Het Hoeltien in  Elim, O.B.S. De Driesprong in Nieuwlande.
  •     Betrekken van kinderen

jong Hoogeveen is een innovatieve, integrale aanpak om een betere en succesvolle toekomst voor  kinderen en jongeren te realiseren. Kern van de aanpak is dat we dit samen doen. Samen met onderwijs  en andere organisaties, maar vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun ouders. Van hen vragen  we steeds op verschillende manieren aan te geven wat er nodig is om kinderen en jongeren succesvol te  laten opgroeien in Hoogeveen. We praten niet over kinderen, maar mét kinderen. Ook op het gebied  van cultuur. Daarom is aan de leerlingen van de leerlingraden gevraagd wat ze graag  willen veranderen  op het gebied van naschoolse activiteiten en binnenschoolse activiteiten. De bovengenoemde scholen  zijn bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd in het bijzijn van de directeur of directrice. De leeftijd van de  leerlingen lag tussen de 9 en de 11 jaar.   De leerlingen gaven aan het erg leuk te vinden om te mogen meedenken en betrokken te worden bij het  vervolgproces.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: