Banenverlies door bezuinigingen WMO: college beantwoord vragen SP

Hoogeveen  – De fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de bezuinigingen thuishulp. Het college gaat onder andere in op vragen met betrekking tot de informatie die cliënten hebben gekregen, of het college het acceptabel vindt cliënten te korten op het aantal uren thuishulp waarop zij aanvankelijk een indicatie hebben ontvangen en welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van circa 2000 herindicaties.

Op 4 september 2019 heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over de bezuinigingen thuishulp. De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Is het u bekend dat er grote onrust is ontstaan in Hoogeveen vanwege de voorgenomen bezuinigingen. Welke persoonlijke
informatie hebben cliënten gehad over deze voorgenomen bezuinigingen? Hoe zijn de thuiszorgmedewerkers en de thuiszorgorganisaties hierover geïnformeerd?

Ja, het is ons bekend dat er onrust is ontstaan. Bij concrete en bekende gevolgen voor cliënten hebben wij hen persoonlijk geïnformeerd: dit is gebeurd bij de intrekking van de regeling Tegemoetkoming bijkomende studiekosten. Ten aanzien van het onderwerp normering uren thuishulp is dit nog niet gebeurd, omdat we nog niet exact de effecten weten. Wel zijn de thuiszorgorganisaties zijn via een nieuwsbrief geïnformeerd.

2. Vindt u het acceptabel cliënten te korten op het aantal uren thuishulp waarop zij aanvankelijk een indicatie hebben ontvangen, terwijl tot op dit moment aangenomen mag worden dat dit aantal uren gebaseerd is op noodzakelijke inzet van thuishulp? Kunt u dit toelichten?

Ja, dat vinden we, uiteraard met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, acceptabel. Wij vinden steun in onze opvatting inrecente uitspraken van de Centrale raad van beroep :
VNG

3. Kunt u aangeven welke fysieke en geestelijke schade individuele cliënten zullen ondervinden vanwege een mogelijke korting op het aantal uren thuiszorg?

Nee.

4. Hoe groot is naar uw mening de schade voor het aanzien van de gemeentelijke overheid en de gemeentelijke politiek indien cliënten
te maken krijgen met een korting op het aantal uren thuishulp waarvan zij redelijkerwijs aan mochten nemen dat de gemeente die de komende tijd zou verstrekken? Kunt u dit toelichten?

Aanpassingen van de indicaties doen we op een zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de van toepassing jurisprudentie. We verwachten dat de schade beperkt zal zijn.

5. Acht u het in het belang van de rechtszekerheid van cliënten indien zij te maken krijgen met een korting van het aantal uren thuishulp
zonder dat er sprake is van een objectieve verandering in hun situatie? Kunt u dit toelichten?
zie vraag 2 en 4.

6. Voor een groot aantal cliënten geldt dat zijzelf niet in staat zijn noodzakelijke aanvullende thuishulp in te kopen en ook geen beroep
kunnen doen op mantelzorg. Acht u het acceptabel deze mensen noodzakelijke zorg te onthouden? Kunt u dit toelichten?

Ons voornemen doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen: wanneer er sprake is van noodzakelijke thuishulp zal die ook verstrekt worden vanuit de Wmo, waarbij we maatwerk toepassen.

7. Kunt u aangeven welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van circa 2000 herindicaties.

Bij de voorbereidingen zal ook aandacht worden gegeven aan de daadwerkelijke uitvoering / invoering van de besluiten. Onderdeel daarvan is dat eveneens aandacht wordt gegeven aan de werkzaamheden in het primair proces, waaronder begrepen de herindicaties, de organisatie daarvan en het tijdvak waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De exacte kosten laten
zich nog berekening.

8. Kunt u aangeven welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van onafhankelijk objectief onderzoek waarop de vast te stellen modules
huishoudelijke hulp gebaseerd moeten worden.

Nee, dat kunnen we nog niet omdat we nog geen offertes hebben
opgevraagd.

9. Kunt u aangeven wat de kosten zijn van het verstrekken van circa 2000 herziene beslissingen voor het aanpassen van het aantal uren.
Zie vraag 7.

10. Kunt u aangeven wat de kosten zijn van het voeren van eventuele juridische procedures?

Nee, dat kunnen wij vooralsnog niet aangegeven. Hierbij overwegen wij voorts dat veel wordt gedaan in het pre-mediation traject, waar bij ook consulenten betrokken zullen zijn.

11. Hoeveel juridische procedures zullen naar uw verwachting voortkomen uit de voorgenomen kortingen op het aantal uren thuishulp?

Onbekend. We verwachten door een zorgvuldige beoordeling en het leveren van maatwerk, het aantal juridische procedures te beperken.

12. Kunt u aangeven hoeveel extra personeel door de gemeente ingezet moet worden voor deze bezuinigingsoperatie?
Dit laat zich nog niet exact berekenen, zie ook het antwoord op vraag 7.

13. Is het uw verwachting dat het korten van het aantal uren van 2000 individuele clienten in alle gevallen juridisch gezien stand zal kunnen
houden in het geval cliënten beroep aantekenen? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Ja, omdat we binnen de grenzen blijven zoals die door de CrvB zijn neergelegd. Zie ook vraag 2.

14.Vindt u het verlies van 150 tot 200 banen in de zorg acceptabel? Hoe past dit door de gemeente zelf gekozen verlies aan banen binnen het
gemeentelijk en regionaal werkgelegenheidsbeleid? Kunt u dit toelichten?

We realiseren ons dat het verlies aan banen heel vervelend is. Maar we verwachten dat gelet op de tekorten aan personeel een groot deel
van het personeel weer een baan in de zorg zal terug vinden.

15. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn nu de preventieve en signalerende functie van de thuiszorg in belangrijke mate zal ophouden te bestaan? Welke extra kosten zullen naar uw inschatting ontstaan indien clienten later een beroep gaan doen op zwaardere zorg?

We gaan er vanuit dat cliënten nog steeds de ondersteuning ontvangen die mede op basis van uitspraken van de Crvb
noodzakelijk wordt geacht. Dat is inclusief de preventieve en signalerende functie die past bij de functie van thuiszorg. Het leidt naar onze verwachting niet tot een extra beroep op zwaardere zorg.

16. Bent u met ons van mening dat nu blijkt dat de bijdragen vanuit de landelijke overheid voor het sociaal domein miljoenen tekorten laten zien, het rijk op korte termijn voor dekking zal moeten zorgen? Zo ja, welke stappen hebt u ondernomen richting landelijke overheid om duidelijk te maken dat bezuinigingen op de bijdrages aan gemeentes ten behoeve van het sociaal domein echt onacceptabel zijn?

Ja, we zijn het met u eens dat het Rijk voor dekking moet zorgen. We sluiten aan bij de door VNG ondernomen acties voor compensatie van
de tekorten. In de loop van 2021verwachten we een nieuw verdeelmodel . We hopen dat dit leidt tot een voor onze gemeente betere verdeling van de beschikbare budgetten.

17. Kunt u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gedecentraliseerde taken in het sociaal domein op u blijven nemen, indien de landelijke overheid blijft weigeren financieel over de brug te komen en u naar uw mening onvoldoende gemeentelijke middelen tot uw beschikking hebt om de gaten te dichten?

Ja. De uitdagingen van de ingezette hervorming van het sociaal domein bestaan niet alleen uit bezuinigen. We staan voor een
geweldige klus om de gemeentelijke financiën weer op orde te brengen. Ongetwijfeld gaat het lukken, maar niet zonder fundamentele en soms pijnlijke beslissingen. De transformatie van het sociaal domein gaat ook over visie: het vergt een andere focus die regie bij de burger, maatwerk ,kwaliteit van zorg en onze dienstverlening met elkaar verbindt. Voorop blijft  staan dat we de inwoners die ons nodig hebben niet in de kou laten

Deel dit bericht!

Geef een antwoord