Bezuinigingen op de WMO voor SP onbestaanbaar

Hoogeveen – ,Mensen vallen niet alleen tussen wal en schip. Ze worden ook nog eens een keer overvaren. Dit kan absoluut niet”, vindt SP raadslid Jutta van den Oord. ,,Van Hoogeveen als sociale gemeente blijft op deze manier absoluut niks over”. De gemeente Hoogeveen moet volgens het College de komende jaren miljoenen bezuinigen. Ondermeer is de gemeente van plan twee miljoen in de thuiszorg te schrappen. Cliënten die nu in aanmerking komen voor ’thuishulp basis’ verliezen volgens de voorstellen een uur thuishulp in de week. Bij anderen kan het verlies aan uren hoger oplopen.

Als je het nodig hebt, dan heb je het nodig. Dat was kort gezegd tot nog toe het uitgangspunt bij het toekennen van thuiszorg in Hoogeveen. Omdat het huishoudboekje van de gemeente in de rode cijfers loopt stelt het College een fors pakket aan bezuinigingen voor in de sociale sector. Uitgangspunt van het College is dat Hoogeveen niet meer moet uitgeven voor voorzieningen zoals de thuiszorg, dan de gemeente van de rijksoverheid ontvangt. Nu de rijksoverheid steeds minder bijdraagt, kiest het College ervoor het budget voor thuiszorg met 2 miljoen te korten.

Naar de mening van de SP is dit onbestaanbaar. Mensen die hulp nodig hebben, moeten op de gemeente kunnen rekenen. Het ontbreken van voldoende hulp kan ernstige gevolgen hebben voor cliënten. Bovendien moet de gemeente een betrouwbare overheid zijn, die niet zomaar uren van mensen afpakt die daar op hadden mogen rekenen.

De SP heeft daarom een reeks vragen gesteld aan het College. Zo wil de partij weten of het College het acceptabel vindt dat mensen in Hoogeveen noodzakelijke zorg onthouden wordt. Ook wil de partij weten wat precies de gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen zijn. Wat betekent dit aan extra kosten voor herindicaties, extra personeel, extra kosten voor juridische procedures, enz.

De fractie wil bovendien van het College weten of de gemeente niet haaks op het eigen werkgelegenheidsbeleid handelt. Er is sprake van een verlies 150 tot 200 banen in de thuiszorg. Extra kosten in de zorg zijn bovendien te verwachten als de thuiszorg niet meer toekomt aan haar signalerende en preventieve functie. Daarnaast vraagt de SP wat de gemeente eigenlijk ondernomen heeft om het kabinet erop te wijzen dat bezuinigingen op het sociaal domein echt onacceptabel zijn.

Van den Oord: ,,Een sociale gemeente, die opkomt voor haar inwoners. Wat blijft daar op deze manier nog van over? Wij roepen de gemeenteraad op niet akkoord te gaan met deze bezuinigingen. Niet alleen op de thuiszorg, maar ook op de bijdragen voor de meerkostenregeling, voor schoolspulletjes, en nog veel meer noodzakelijke regelingen.

 

Schriftelijke vragen

Het College is van plan fors te bezuinigen op ondermeer de thuishulp. Voor cliënten die nu op ’thuishulp basis’ zijn geïndiceerd (1.418 cliënten) betekent dit dat men een uur in de week minder hulp zal krijgen. Voor cliënten met de indicatie ’thuishulp plus’ (469 cliënten) gaat er 2 uur in de week vanaf.

Tegelijkertijd geeft het College aan dat er in 2020 voor alle cliënten een heronderzoek zal moeten plaatsvinden. Voorts stelt het College in de begroting vast dat volgens de jurisprudentie in ieder geval objectieve criteria vastgesteld moeten worden om het aantal uren huishoudelijke hulp van een basismodule vast te kunnen stellen.

Een en ander is te lezen op pagina 256 en volgende van de programmabegroting 2020-2023, onder hoofdstuk 671 ‘Verlagen normtijden thuishulp’.

In verband met hiermee hebben wij de volgende vragen:

1 Is het u bekend dat er grote onrust is ontstaan in Hoogeveen vanwege de voorgenomen bezuinigingen. Welke persoonlijke informatie hebben cliënten gehad over deze voorgenomen bezuinigingen? Hoe zijn de thuiszorgmedewerkers en de thuiszorgorganisaties hierover geïnformeerd?

2 Vindt u het acceptabel cliënten te korten op het aantal uren thuishulp waarop zij aanvankelijk een indicatie hebben ontvangen, terwijl tot op dit moment aangenomen mag worden dat dit aantal uren gebaseerd is op noodzakelijke inzet van thuishulp? Kunt u dit toelichten?

3 Kunt u aangeven welke fysieke en geestelijke schade individuele cliënten zullen ondervinden vanwege een mogelijke korting op het aantal uren thuiszorg?

4 Hoe groot is naar uw mening de schade voor het aanzien van de gemeentelijke overheid en de gemeentelijke politiek indien cliënten te maken krijgen met een korting op het aantal uren thuishulp waarvan zij redelijkerwijs aan mochten nemen dat de gemeente die de komende tijd zou verstrekken? Kunt u dit toelichten?

5 Acht u het in het belang van de rechtszekerheid van cliënten indien zij te maken krijgen met een korting van het aantal uren thuishulp zonder dat er sprake is van een objectieve verandering in hun situatie? Kunt u dit toelichten?

6 Voor een groot aantal clienten geldt dat zijzelf niet in staat zijn noodzakelijke aanvullende thuishulp in te kopen en ook geen beroep kunnen doen op mantelzorg. Acht u het acceptabel deze mensen noodzakelijke zorg te onthouden? Kunt u dit toelichten?

7 Kunt u aangeven welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van circa 2000 herindicatie.

8 Kunt u aangeven welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van onafhankelijk objectief onderzoek waarop de vast te stellen modules huishoudelijke hulp gebaseerd moeten worden.

9 Kunt u aangeven wat de kosten zijn van het verstrekken van circa 2000 herziene beslissingen voor het aanpassen van het aantal uren.

10 Kunt u aangeven wat de kosten zijn van het voeren van eventuele juridische procedures?

11 Hoeveel juridische procedures zullen naar uw verwachting voortkomen uit de voorgenomen kortingen op het aantal uren thuishulp?

12 Kunt u aangeven hoeveel extra personeel door de gemeente ingezet moet worden voor deze bezuinigingsoperatie?

12b Is het uw verwachting dat het korten van het aantal uren van 2000 individuele clienten in alle gevallen juridisch gezien stand zal kunnen houden in het geval clienten beroep aantekenen? Zo ja, kunt u dat toelichten?

14 Vindt u het verlies van 150 tot 200 banen in de zorg acceptabel? Hoe past dit door de gemeente zelf gekozen verlies aan banen binnen het gemeentelijk en regionaal werkgelegenheidsbeleid? Kunt u dit toelichten?

15 Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn nu de preventieve en signalerende functie van de thuiszorg in belangrijke mate zal ophouden te bestaan? Welke extra kosten zullen naar uw inschatting ontstaan indien clienten later een beroep gaan doen op zwaardere zorg?

16 Bent u met ons van mening dat nu blijkt dat de bijdragen vanuit de landelijke overheid voor het sociaal domein miljoenen tekorten laten zien, het rijk op korte termijn voor dekking zal moeten zorgen? Zo ja, welke stappen hebt u ondernomen richting landelijke overheid om duidelijk te maken dat bezuinigingen op de bijdrages aan gemeentes ten behoeve van het sociaal domein echt onacceptabel zijn?

17 Kunt u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gedecentraliseerde taken in het sociaal domein op u blijven nemen, indien de landelijke overheid blijft weigeren financieel over de brug te komen en u naar uw mening onvoldoende gemeentelijke middelen tot uw beschikking hebt om de gaten te dichten?

In afwachting van uw beantwoording, die wij graag voor de behandeling van de begroting tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Jutta van de Oord en Philip Oosterlaak

 

2 gedachten over “Bezuinigingen op de WMO voor SP onbestaanbaar

  • 4 september 2019 om 08:28
    Permalink

    Ach SP laat ook eens wat van zich horen. Ik neem aan dat ze zal voorstellen dat de vrijgekomen €8,15 miljoen, waarmee zij ook instemden als bijdrage voor de ijsbaan, nu aangewend zal worden voor het sociale domein.

  • 4 september 2019 om 09:05
    Permalink

    Gdm..ik wil u iets vertellen over de eigen bijdrage die men zelf moet bijleggen per maand. In 2002 toen ik bij de thuiszorg begon werd de eigen bijdrage naar inkomen berekend.. Mensen met weinig inkomen betaalden 16 euro per 4 weken..Nu in 2019 maakt het niet uit wat je inkomen is maar iedereen heeft een eigen bijdrage van 17.50 …. Het is toch logisch dat er nu gekort moet worden,en wie zijn echt de dupe… de mensen die het echt nodig zijn.. Nu zijn er mensen die denken ..Ohhh dan wil ik ook hulp… Het doet mij veel om te zien dat er straks mensen zijn die echt haast niks kunnen en minder hulp krijgen.. Ik wou u dit laten weten zodat u inziet dat dit beleid echt onterecht is.. Laat het weer zo gaan als eerder,meer inkomen meer betalen zodat het eerlijk word verdeeld…

Geef een antwoord