Opinie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Een moeilijk en onverteerbaar verhaal en
de ijsbaan van de baan: het jaarverslag en
jaarrekening 2018 van de gemeente Hoogeveen

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Een taaie brok het ‘Jaarverslag en jaarrekening 2018’ Althans zeker voor een eenvoudige burger als ik met een paar boekhouddiploma’s. Het roept bij mij vragen op. Op pagina 8 van het ‘Jaarverslag en jaarrekening 2018’ staat dat de gemeente Hoogeveen de jaarrekening afsluit met een fors negatief resultaat, hetgeen vooral wordt geweten aan de tekorten in het sociale domein en in mindere mate aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, het tekort op de parkeeropbrengsten en de lagere opbrengsten van de sportgebouwen. Het negatieve saldo over 2018 bedraagt 9 miljoen, waarvan 3,8 miljoen in de jeugdhulp. Is dit overzicht wel compleet ? De burger heeft daar recht op, het is zijn geld dat uitgegeven wordt.

 Zo is er een slepende miljoenenverlies (afschrijvingen, rente, waardedaling) op het bedrijventerrein Riegmeer afgeboekt op de algemene reserves. De gemeente Hoogeveen onderzoekt om hier een “actieve grondexploitatie te openen.”, aldus het jaarverslag, hetgeen hoge advieskosten met zich meebrengt. In 2018 is de rondweg Hollandscheveld/Riegmeer aangelegd, hetgeen een actie is van de gemeente en stimuleert hopelijk de industrie. Ik mis het inzicht en/of de info om te bepalen in hoeverre dit drukt op de jaarrekening 2018.

Ik zie geen goede beleidsplanning in de jaarrekening: ook worden niet exact genoemd de te verwachten verliezen in rente, afschrijvingen en exploitatie van de kunstijsbaan/zwembad in de maak. Voorbereidende kosten zijn er al gemaakt voor het prestigeobject ijsbaan. Ten laste van de algemene reserves is (over 2018) 2 miljoen voor onvoorziene risico’s. Het risico voor de garantstelling voor de gemeente Hoogeveen in de kunstijsbaan/zwembad bedraagt ongeveer 9 miljoen, aldus de jaarrekening 2018. Voor 2018 is blijkbaar 970.000 euro garantstelling opgenomen voor de ijsbaan. Voor het project is een woning en bedrijfspand (Maxx & Sports, Terpweg 1) door de gemeente gekocht en weder afgebroken en de grond hiervan bouwrijp gemaakt. Kapitaalvernietiging terwijl de ijsbaanplannen niet zijn uitgewerkt.

Als ik het goed begrijp wordt er op basis van het jaarverslag en jaarrekening 2018 circa 13 miljoen door de gemeente geïnvesteerd in de ijsbaan/zwembad na aftrek subsidies e.d. In de loop der jaren zullen de afschrijvingen (vooral eerste jaren hoog) ten laste komen van de gemeenterekening. Projecten zijn veelal veel duurder dan gepland en het is door de gemeente niet goed onderbouwd of de kunstijsbaan/zwembad zal aanslaan. Er is ook onvoldoende zicht op de rentelasten en de exploitatiekosten van het complex. Hopelijk worden er niet dezelfde bouwfouten gemaakt als bij de sporthal met een te laag dak. Overigens bevalt mij als recreatiezwemmer het huidige zwembad De Dolfijn goed, en het oogt netjes. De gemeente Hoogeveen kiest echter voor nieuwbouw in plaats van renovatie.

Getuige de tegenvallende parkeeropbrengsten is de nieuwe parkeergarage De Kaap blijkbaar niet rendabel en blijven de winkelstraten moeilijk bereikbaar voor bezoekers. Opvallend is

dat het Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen een verliespost is, want dit soort samenwerking wordt toch gezocht om te besparen op gemeenschappelijke kosten.?

Ik mis dan ook een onderbouwing om de bureaucratiekosten in de hand te kunnen houden. Ook de stadsinrichting zal de komende jaren nog veel investeringen vergen. Zal dit

lonen ? Overigens jammer is dat een eerder herinrichtingsplan met groenstroken, voldoende buitenparkeerplaatsen en goede bereikbaarheid van de winkels is gesneuveld.

Op 20 augustus 2019 staat in het Dagblad van het Noorden dat het lopende project Kunstijsbaan in Hoogeveen is beëindigd. De krant baseert zich op bronnen, die neem ik aan betrouwbaar zijn. Volgens wethouder Erwin Slomp is de gemeente nog druk aan het rekenen. Dat rekenen ging blijkbaar fout in het verleden. Door de toezegging van 5 miljoen subsidie van de Provincie Drenthe sloeg het gemeentebestuur op hol. De kosten vallen blijkbaar veel hoger uit dan verwacht. Er wordt in het artikel in Dagblad van het Noorden zelfs gesproken over 50 miljoen, hetgeen ik niet terugvind in het jaarverslag en de jaarrekening 2018.

Een fiasco. Nog even kort memorerend. De opleveringsdatum 31 december 2019 wordt niet gehaald. Waarschijnlijk zijn er naar schatting al circa 1 miljoen aan kosten gemaakt voor het project kunstijsbaan/zwembad. Ik doel ondermeer op advieskosten, aankoop gebouwen, grond rijp maken en dergelijke. Ook moet de zaak nog verder afgehandeld worden. Moet de toegezegde subsidie nog verrekend worden ? Immers de gemeente Hoogeveen staat garant. Moeten lopende kortzichtige afspraken die de gemeente heeft gemaakt met ondernemers worden afgekocht. ?  Nu betaald Hoogeveen de rekening. En te bedenken dat burgemeester Loohuis en de wethouders het rapport van de rekenkamer ooit van tafel hebben geveegd. Ook wuifde burgemeester Loohuis kritiek van burgers weg als onzinnig. De arrogantie ten top.

Mijn inschatting is dat het huidige gemeentebestuur de bekwaamheid en integriteit mist voor behoorlijk bestuur. Een gemeente besturen lijkt me erg complex en moeilijk werk. Alle dossiers verwerken, verbanden zien, visie hebben, grote zakenpartners doorzien. Dit vereist scholing, intelligentie en integriteit, vooral bij grotere projecten waar veel geld in omgaat. Ik mis de intelligentie zeker. Maar de kleine man zoals ik is toch afhankelijk van goed bestuur. Mogelijk dat de hoge ambtenaren zich ook vooral focussen op hun eigen portefeuille. Niet alleen om te scoren, maar omdat de wil en het inzicht ontbreekt om het grote geheel te zien.  Ook zaken als machtswellust, gebrek aan empathie en gewetenloosheid kunnen opspelen. Ook ontbreekt er naar mijn mening te weinig controle op mensen die teveel macht kunnen uitoefenen. Ook met het oog op de aangebrachte schade en mogelijke toekomstige ondoordachte financiële acties is het denk ik verstandig dat er een compleet nieuw gemeentebestuur (college plus gemeenteraad) de regie overneemt, zodat er hopelijk een frisse start kan worden gemaakt en hopelijk er geen scheve schaats wordt gereden. In toekomst moeten er denk ik hardere eisen aan scholing, intelligentie en integriteit worden gesteld. Ook zou er vanuit de provincie meer controle moeten zijn in het voortraject. Voorkomen is beter dan genezen. Het zou het huidige gemeentebestuur sieren als ze zelf de beslissing nemen om af te treden. Beter ten halve gekeerddan ten hele gedwaald.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie