Politiek

Gemeente Hoogeveen in financieel zwaar weer: College van B&W grijpt in

Hoogeveen – – Het college van B&W heeft de Gemrap 2019 – een financiële tussenrapportage – vastgesteld. De gemeente wordt ook in 2019 helaas geconfronteerd met een forse overschrijding van de begroting. Het college heeft besloten bij te sturen om het tekort over 2019 zo klein mogelijk te maken. De dreigende tekorten worden veroorzaakt door kosten in het sociaal domein en doordat de meicirculaire negatief uitpakt voor Hoogeveen. In de meicirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein – en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder.

Ingrijpen om erger te voorkomen

Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 was een tekort voorzien van ongeveer € 1 miljoen. Uit de financiële tussenrapportage blijkt dat, zonder verder ingrijpen, daar nog € 4 miljoen bijkomt. Wethouder Erwin Slomp: ‘Deze situatie maakt het noodzakelijk om nu, in het lopende jaar, bij te sturen. Dit gaat ons aan het hart. We weten dat er heel veel goed werk gedaan wordt. Maar omdat we willen voorkomen dat de tekorten hoog oplopen, moeten we dit wel doen.

Lang traject doorlopen
Slomp: ‘We zitten al langer in financieel zwaar weer. Eind vorig jaar hebben we hier samen met de raad over gesproken. Dat kreeg een vervolg tijdens de strategische conferentie in maart. Tijdens onze hackathon, begin mei, hebben we gekeken naar mogelijkheden voor de begroting 2020 en ook naar maatregelen die al in 2019 effect kunnen hebben. Dat leverde het nodige op maar nog niet genoeg om het verwachte tekort mee in te vullen. Daarom zijn we gaan zoeken in de volle breedte van alle programma’s. Op die manier zijn we tot een breed palet aan bijsturingen gekomen. Het betekent helaas wel dat er flink ingegrepen moet worden in de lopende begroting en daarmee ook in lopende afspraken.’ De externe partijen die geraakt worden door de maatregelen in de Gemrap zijn hiervan op de hoogte gesteld.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: