Beantwoording vragen SGP over IJsbaan

Hoogeveen – Op 17 mei 2019 heeft de fractie van de SGP schriftelijke vragen gesteld over de kunstijsbaan. De vragen luidden als volgt(en de antwoorden van B & W zijn toegevoegd:

1. Onze vraag is of onze fractie het juist ziet dat uit de hier voor beschreven constructie blijkt dat voor de financiering van het ijsbaan/zwembadproject in totaal sprake is van een gemeentelijke inbreng van € 8.150.000,–, te weten het toegezegde bedrag van € 4.150.000,– plus het via de reciprociteitsconstructie aangewende bedrag van € 4.000.000,–, dit overigens los van alle overige (garantie-)verplichtingen waarvan sprake is?

Nee, dat ziet u niet juist.

2. Wil het college, voor het geval onze benadering en berekening als onjuist wordt gezien, ons uiteenzetten hoe de constructie wél is opgezet en administratief wordt verwerkt, en hoe we tot de vaststelling kunnen komen van wat de gemeentelijke inbreng in de financieringsconstructie wél is?

Financiering kunstijsbaan
In het raadsbesluit van 31 maart 2017 is aangegeven dat de totale investering voor de kunstijsbaan was ingeschat op € 18.860.000. Voor de financiering van deze investering was rekening gehouden met de volgende bijdragen:
• Gemeente. Hoogeveen € 4.150.000
• Provincie € 5.000.000
• RENDO & WMD (energieconcept) € 1.200.000
• Obligatiefonds Hoogeveen € 4.510.000
• Projectontwikkelaars (reciprociteit) € 4.000.000

Reciprociteit

De beoogde reciprociteitsconstructie was als volgt opgezet. Ten tijde van de planontwikkeling voor de kunstijsbaan was er een tekort in de investeringsbegroting van € 4 mln. Aanvankelijk was het tekort € 6,5 mln., maar door het verhogen van het obligatiefonds was dit tekort verlaagd naar € 4 mln.

De opzet was om met een projectontwikkelaar een overeenkomst te sluiten waarin afgesproken werd dat de projectontwikkelaar de kunstijsbaan Hoogeveen zou realiseren volgens een vooraf afgesproken programma van eisen en deze turn-key zal opleveren. De projectontwikkelaar zou bijdragen in het tekort van de investeringsbegroting, in deze situatie € 4 mln. In de reciprociteit was de gedachte dat een projectontwikkelaar deze investering gedeeltelijk kon vinden in de bouw van de kunstijsbaan. Maar projectontwikkelaars hebben aangegeven, in een marktconsultatie, de totale financiering te kunnen vinden door het verkrijgen herontwikkelingslocaties.

Herontwikkelingslocaties
Voor wat betreft de herontwikkelingslocaties was er door de gemeente een grens gesteld in het beschikbaar stellen van 2 locaties in de beoogde reciprociteit. Namelijk Bentinckspark-Noord en Griendtsveenweg 1. Het uitgangspunt was dat projectontwikkelaars deze locaties van de gemeente Hoogeveen zouden afnemen conform de prijzen op basis van het grondprijzenbeleid. De projectontwikkelaar vervolgens deze locaties ging herontwikkelen met woningbouw en de winsten van deze herontwikkeling kon inbrengen als investeringsbijdrage voor de realisatie van de kunstijsbaan. De inkomsten die de gemeente zou ontvangen voor de verkoop van deze locatie zouden worden toegevoegd aan de algemene middelen. Met dien verstande dat er nog een verrekening diende plaats te vinden met eventuele boekwaardes. Dit laatste was voor Bentinckspark-Noord niet het geval aangezien er voor deze locatie geen boekwaarde meer was. Het uitgangspunt in de besluitvorming was dat de gemeente via een apart besluit, 31 maart 2017, een investeringsbijdrage van maximaal € 4,15 beschikbaar zou stellen voor de kunstijsbaan. Echter, in de besluitvorming van 31 maart 2017 is heel uitdrukkelijk benoemd dat de afspraken rondom reciprociteit nog niet
definitief waren. Op het moment dat bekend werd dat de beoogde reciprociteit geen haalbare optie was hebben we hier direct afstand van hebben genomen. Vanaf dat moment was reciprociteit ook niet meer van toepassing. Daarnaast is op 12 juli 2018 het besluit genomen om de combinatie van een ijsbaan met zwembad te realiseren. Hoe hier de financiën in zijn opgebouwd verwijs staan in het genoemde raadsbesluit.

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Beantwoording vragen SGP over IJsbaan

Geef een antwoord