Politiek

Vragen GB afvalscheiding bij scholen en verenigingen

Hoogeveen – Op 30 april 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen 2 schriftelijke vragen gesteld over afvalscheiding bij scholen en verenigingen en wat betreft 75 jaar bevrijding 1945-2020

De vragen luidden als volgt en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Vindt het college het ook belangrijk dat het afval gescheiden wordt opgehaald, ook bij scholen en verenigingen en zo nee waarom niet?

Ja.

2. Biedt de gemeente de mogelijkheid aan scholen en verenigingen om meerdere containers te gebruiken om zo wel te kunnen scheiden? Zo nee, is de gemeente dit voornemens te gaan doen?

Het afval dat vrijkomt bij scholen en verenigingen is bedrijfsafval. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van het huishoudelijk afval en zamelt geen bedrijfsafval in. De gemeente zamelt het afval in dat vrijkomt bij huishoudens, die hiervoor afvalstoffenheffing betalen.
Bedrijven, waaronder ook scholen en verenigingen, laten het bedrijfsafval inzamelen door een commerciële (erkende) afvalinzamelaar, zoals Renewi, Suez, etc. Zij sluiten hiermee een contract af en kunnen met deze commerciële partij afspraken maken over het gescheiden inzamelen van verschillende afvalstromen en het verstrekken van meerdere en/of kleinere containers voor de inzameling van hun bedrijfsafval.
Het college vindt het vanuit maatschappelijk en educatief oogpunt van belang om op basisscholen het scheiden van afval te stimuleren. Wij onderzoeken al sinds enige tijd de juridische mogelijkheden op basis waarvan de gemeente de grondstofstromen (PMD, GFT en papier) gescheiden kan inzamelen bij de basisscholen. Het inzamelen van het restafval blijft uitgevoerd worden door de commerciële afvalinzamelaar.
De inzameling bij de basisscholen dient niet te conflicteren met de Wet Markt en Overheid en ook niet met de afspraken die gemaakt zijn tussen gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven. Het verpakkend bedrijfsleven verstrekt een vergoeding aan de gemeente voor het inzamelen van het PMD, dat vrijkomt bij huishoudens en niet voor het inzamelen van bedrijfsafval.

3. Op welke termijn is het college voornemens dit uitgevoerd te hebben?

Het is gezien bovenstaande nog niet duidelijk of en op welke termijn de gemeente eventueel uitvoering kan geven aan het gescheiden inzamelen van de grondstofstromen bij de basisscholen.

4. Wanneer dit gerealiseerd gaat worden geldt voor scholen en verenigingen dan hetzelfde tarief als voor huishoudens?

Basisscholen worden aangemerkt als bedrijven en betalen geen afvalstoffenheffing. Als er mogelijkheden zijn om het bedrijfsafval (de grondstofstromen) dat vrijkomt bij basisscholen gescheiden in te zamelen, dan is nader onderzoek nodig naar de hoogte van de vergoeding van deze dienst.

 

BEVRIJDINGFEEST 2020 75 jaar

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Gaat onze gemeente, net als andere gemeenten inmiddels al hebben gedaan, zich ook aanmelden om deel te nemen aan het nationaal programma? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij wegen nog af voor welke onderdelen wij ons zullen aanmelden.

2. Omdat ook het provinciebestuur extra gelden ter beschikking stelt om 75 jaar bevrijding te vieren, vragen wij aan het college of de gemeente Hoogeveen hierover contact heeft gehad met de provincie Drenthe? Zo ja, wat is hiervan de status? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben de aanvraag ter hoogte van 34.000 euro bij de provincie ingediend. Dat betekent dat we zelf hier ook eenzelfde bedrag voor ter beschikking moeten stellen om activiteiten mogelijk te maken.

3. Is het college van plan om n.a.v. genoemde festiviteiten actief verenigingen en andere instanties, die binnen onze gemeente normaliter dit soort activiteiten op de agenda hebben staan, op te roepen om met plannen te komen en hier als Hoogeveense samenleving aandacht aan te besteden? Is het college tevens van plan om ze te wijzen op de financiële mogelijkheden die er zijn om plannen te verwezenlijken voor dit mooie doel?

Ja we nodigen organisaties uit voor een bijeenkomst op 19 juni aanstaande en doen een oproep in het torentje. Wij gaan stimuleren om te komen tot extra activiteiten en ze te wijzen op de mogelijkheden die er zijn.
We gaan er in ieder geval vanuit dat in Hoogeveen zo’n belangrijk moment uit onze geschiedenis niet onopgemerkt blijft.

10 gedachten over “Vragen GB afvalscheiding bij scholen en verenigingen

 • Zou wel geweldig zijn als we een bevrijdingsfestival zouden gaan krijgen!!! Eindelijk wat te doen in Hoogeveen. Nu ook een vrije dag en is er in Hoogeveen Zelf niets te beleven, Jammer!

 • Regelmatig denkt Gemeentebelangen zich middels het stellen van een (onzinnige) vraag in de kijker te moeten plaatsen. Het zou Gemeentebelangen prijzen als ze de door mij gestelde vraag of ze een door B&W op 23 januari j.l. aan mij gezonden brief zouden kunnen ondertekenen te beantwoorden. Ze weigeren die vraag te beantwoorden omdat ze te laf zijn de vraag met “nee” te beantwoorden.

 • Kopie van mijn email:
  Hoogeveen 2 mei 2019

  Geachte leden van de raad,

  Onderstaand een fragment uit uw gedragscode integriteit.

  “Integriteit van politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten betrachten bij het invullen van hun rol in de democratische rechtsstaat. Dat betekent de verantwoordelijkheid nemen die met de functie samenhangt en bereid zijn verantwoording af te leggen, aan collega-bestuurders en/of (leden van) de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de burger. In de democratische rechtsstaat dient eenieder zich te houden aan de wetten en regels die op
  democratische wijze zijn vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers die (mede)verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van die wetten en regels. Zonder dat zal het vertrouwen in de democratische rechtsstaat worden ondermijnd en het draagvlak voor de naleving van de wetten en regels verdwijnen.”

  Uit dit fragment blijkt dat u bovenal bereid dient te zijn verantwoording af te leggen aan mij als burger.

  Gaarne zou ik langs deze weg een beroep doen op uw bereidheid naar mij als burger verantwoording te willen afleggen.

  In bijlage treft u een brief en bijlage, door B&W op 23 januari 2019 aan mij gezonden. Gaarne zou ik van u, ieder persoonlijk, willen vernemen of de inhoud van die brief en bijlage door u volledig kan worden onderschreven.
  Als u de inhoud niet volledig kan onderschrijven zou ik graag van u, wederom ieder persoonlijk, willen vernemen op welk punt u de inhoud niet onderschrijft en waarom niet.

  Vertrouwend dat u uw eigen gedragscode integriteit serieus neemt zie ik een spoedige reactie, van u ieder persoonlijk, met belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Gerard Booij

  CDA, D66 en Gemeentebelangen hebben, onder voorwendselen, aangegeven niet te willen reageren.
  De SGP heeft, omdat ze 31 maart 2017 nog niet in de raad zaten, B&W schriftelijk om opheldering gevraagd. De PvdA zegt in de wandelgangen “druk-druk-druk” maar heeft verder net als de overige fracties zelfs niet het fatsoen ook maar iets van zich te laten horen.

 • Onderstaand de bijlage van de brief van B&W. Mijn vraag was of de raadsleden deze volledig zouden kunnen ondertekenen.

  Aangezien niemand met “ja” antwoordt kan de conclusie worden getrokken dat niemand dat kan en niemand de visie namens B&W hier verwoord vooreigen rekening zou willen nemen.

  Ik vind dat wel zeer opmerkelijk. De raad deelt niet de mening van B&W maar wijst B&W ook niet terecht. Dit terwijl zowel Erik Jan Kreuze (CDA) als Inge Oosting (PvdA) buiten de raadszaal mijn visie bevestigen.

  Gemeente Hoogeveen
  DATUM 23 januari 2019
  ONDERWERP Uitleg reciprociteit kunstijsbaan

  Geachte heer Booij,

  Op 22 januari hebben wij met u gesproken over meerdere WOB-verzoeken die u heeft gedaan met
  betrekking tot de reciprociteitsconstructie voor de kunstijsbaan. Het doel van het gesprek was inzicht te krijgen in uw vraag en vervolgens aan u uit te leggen hoe de constructie aanvankelijk was beoogd.
  Financiering kunstijsbaan In het raadsbesluit van 31 maart 2017 is aangegeven dat de totale ‘investering voor de kunstijsbaan was ingeschat op € 18,86 mln. Voor de financiering van deze investering was rekening gehouden met de volgende bijdragen:
  • Gemeente. Hoogeveen € 4.150.000
  • Provincie € 5.000.000
  • RENDO & WMD (energieconcept) € 1.200.000
  • Obligatiefonds Hoogeveen € 4.510.000
  • Projectontwikkelaars (reciprociteit) € 4.000.000

  Reciprociteit
  De beoogde reciprociteitsconstructie was als volgt opgezet. Ten tijde van de pldT10ntwikkeling voor de kunstijsbaan was er een tekort in de investeringsbegroting van € 4 mln. Aanvankelijk was het tekort €6,5 mln., maar door het verhogen van het obligatiefonds is dit tekort verlaagd naar € 4 mln.

  Met een projectontwikkelaar wordt een overeenkomst gesloten waarin afgesproken wordt dat de
  projectontwikkelaar de kunstijsbaan Hoogeveen zal realiseren volgens een vooraf afgesproken programma van eisen en deze turn-key zal opleveren. De projectontwikkelaar zal bijdragen in het tekort van de investeringsbegroting, in deze situatie € 4 mln. In de reciprociteit is de gedachte dat een
  projectontwikkelaar deze investering gedeeltelijk kan vinden in de bouw van de kunstijsbaan. Maar
  projectontwikkelaars hebben aangegeven, in een marktconsultatie, de totale financiering te kunnen
  vinden door het verkrijgen herontwikkelingslocaties.

  Herontwikkelingslocaties
  Voor wat betreft de herontwikkelingslocaties is er door de gemeente een grens gesteld in het beschikbaar stellen van 2 locaties in de beoogde reciprociteit. Namelijk Bentinckspark-Noord en
  Griendtsveenweg 1. Het uitgangspunt is dat projectontwikkelaars deze locaties van de gemeente
  Hoogeveen afnemen conform de prijzen op basis van het grondprijzenbeleid. De projectontwikkelaar
  vervolgens deze locaties gaat herontwikkelen met woningbouw en de winsten van deze herontwikkeling zal inbrengen als investeringsbijdrage voor de realisatie van de kunstijsbaan. De inkomsten die de gemeente ontvangt voor de verkoop van deze locatie worden toegevoegd aan de algemene middelen. Met dien verstande dat er nog een verrekening dient plaats te vinden met eventuele boekwaardes. Dit laatste was voor Bentinckspark-Noord niet het geval aangezien er voor deze locatie geen boekwaarde meer was. Het uitgangspunt in de besluitvorming was dat dat de gemeente via een apart besluit, 31maart 2017, een investeringsbijdrage van maximaal € 4,15 beschikbaar zou stellen voor de kunstijsbaan.

  PAGINA 1 VAN 2

  PAGINA 2 VAN 2

  Visie op reciprociteit
  In onze gesprek heeft u toegelicht dat u een andere mening is toegedaan op de beoogde reciprociteit en dat in uw ogen de informatie in de besluitvorming onjuist is gepresenteerd. U heeft aangegeven dat door de beoogde reciprociteit de gemeentelijke investeringsbijdrage wordt verhoogd met € 4 mln. en dus oploopt naar € 8/15 mln.
  U geeft aan dat het in uw ogen niet kan bestaan dat een projectontwikkelaar winsten uit herontwikkeling zal bijdragen in de bouw van de kunstijsbaan. U heeft uitgelegd dat de reciprociteit in
  uw ogen als volgt in elkaar steekt. De gemeente Hoogeveen verkoopt herontwikkelingslocaties aan een projectontwikkelaar. De opbrengsten die de gemeente verkrijgt uit de verkoop van deze locaties zet de gemeente in als financiering voor de kunstijsbaan. Daarom neemt in uw ogen de gemeentelijke
  investeringsbijdrage toe tot een bedrag van maximaal € 4 mln’l naar in totaal € 8/15 mln. gemeentelijke bijdragel om de financiering van de kunstijsbaan rond te krijgen.
  Met de dàor u gegeven toelichting begrijpen wij de achtergrond van uw vragen en hoe u de beoogde
  reciprociteit ziet. Echterl door de gemeente is aangegeven dat de gemeente met andere uitgangspunten en intenties de beoogde reciprociteit heeft opgezet. Namelijk dat een projectontwikkelaar uit opbrengsten zelf € 4 mln. zou investeren in de kunstijsbaan. Uw mening is dat dit onmogelijk is en daarover verschillen wij met u van mening.

  Einde brief.

  • Het gaat in dit topic toch niet over een kunstijsbaan Gerard maar om afvalscheiding bij scholen en verenigingen?
   Persoonlijk blijf ik tegen de huidige manier van afvalscheiden en vind ik de frequentie van het ophalen van afval asociaal. Ondanks dat is aangetoond dat nascheiden beter en goedkoper is staat vooral dhr. Steenbergen daar niet voor open.

 • Wat de ijsbaan betreft: Jij vroeg wat mijn vraag was. Daarom de vraag en de achterliggende info.
  Wat het afval betreft deel ik jouw mening. Ik weiger een extra bak voor PMD. PMD belandt bij mij in de grijze bak. Dat wordt er immers toch standaard bij de verwerker uit gesorteerd.

  • Inderdaad Gerard en daarnaast betaal ik, en jij waarschijnlijk ook, voor meer dan 60 keer legen van containers terwijl ik daar minder dan 50% gebruik van maak, in mijn ogen is dat ook niet eerlijk!

 • Dan zou je een diftar moeten invoeren met het gevaar dat iemand anders zijn rommel in jouw bak gooit.

  • Dat gaat niet lukken Gerard aangezien onze container na 4 weken niet legen wel geheel gevuld is, zomers met meer plastic aangezien ik restjes dan in boterhamzakjes weggooi om te voorkomen dat er maden in de container komen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: