Uit de raad

Hoogeveen – VERGADERING 28 MAART De raadsavond begon met het vrij inloopspreekuur. Er werd gesproken over het verdwijnen van het bruggetje in Park Dwingeland.

Raadslid Marin Rutgers (D66) vroeg het college of het bekend is met de nieuwe visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG en of de gemeente Hoogeveen ook is aangemeld. Wethouder Jan Steenbergen antwoordde dat de gemeente Hoogeveen is aangemeld om deel te nemen aan deze commissie. De aanmeldprocedure duurt zes weken. Zodra bekend is of de gemeente wel of niet mag deelnemen wordt de raad daarover geïnformeerd.

Raadslid Inge Oosting (PvdA) stelde mondelinge vragen over onder andere het toezicht op de Wmo en op welke wijze vorm en inhoud is gegeven aan het toezicht houden op en het controleren van de zorgaanbieders. Ook vroeg zij of het college wil onderzoeken hoe een meldpunt kan worden opgezet, waar (mogelijke) misstanden door zowel cliënten als zorgaanbieders kunnen worden gemeld. Wethouder Erwin Slomp gaf uitleg over hoe de toezichthoudende rol is geregeld. Daarbij verwees hij naar het Drentse kwaliteitskader sociaal domein. Slomp deed de toezegging om onderzoek te doen naar het opzetten van een meldpunt.

Raadslid Ida Gerda Emmens (PvdA) stelde mondelinge vragen over de woningbouw in Krakeel. Zij vroeg wanneer de toegezegde bijeenkomst met alle betrokken inwoners rond de woningbouw in Krakeel gaat plaatsvinden. Wethouder Erik Giethoorn antwoordde dat nog niet bekend is wanneer deze bijeenkomst wordt gehouden. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met Woonconcept Vastgoed. Als er een besluit is genomen wordt er een bijeenkomst gepland om de bewoners te informeren.

De raad sprak over de uitbreiding van winkelcentrum De Weide. Wel werd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van het plan en de participatie van omwonenden tijdens dit soort processen.

De raad besloot tot: – Vaststelling van bestemmingsplan Hollandscheveld, deelplan de Oplegger, 2018 – Vaststelling van de eerste wijzigingsverordening 2019 Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 – Mandatering van de afhandeling van een klacht
Het beeld- en geluidsverslag kunt u terugkijken en beluisteren via: hoogeveen.raadsinformatie.nl

Deel dit bericht!

Geef een antwoord