Uit de Raad: vergadering 7 februari

 De raadsavond begon met een vrij inloopspreekuur. Een inspreker droeg als onderwerp het behoud van de spoedhulp in ziekenhuis Bethesda aan. De raad sprak over de aanvraag voor een zonnepark aan de Hendrik Reindersweg in Pesse. De raad was verdeeld. Vooral participatie, draagvlak, landschappelijke inpassing waren onderwerpen die voorbij kwamen. Op 28 februari neemt de raad hierover een besluit.

De raad sprak ook over de bezuinigingen op het sociaal domein. Ook over dit voorstel was de raad verdeeld. Vooral het behoud van de kwaliteit van de zorg woog zwaar voor de raad. Op 28 februari neemt de raad hierover een besluit.

De fracties van D66 en de SGP dienden drie tekstwijzingen in op het voorstel over de Verzilverlening. Mede-indieners op onderdelen waren de fracties van GroenLinks en de VVD. Het ging om aanscherpingen van het besluit, zoals het vaststellen van een maximaal leenbedrag, een specifiek budget en een WOZ-waarde gerelateerd aan de Nederlandse Hypotheekgarantie. Twee van de drie tekstwijzigingen werden in stemming gebracht, maar de raad nam deze niet
over. De raad besloot tot vaststelling van de Verzilverlening volgens het oorspronkelijke voorstel.

De fracties van de VVD, SGP en D66 dienen een motie in waarin zij het college vroegen te komen met een voorstel, waarbij inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de invulling van de ombuigingen en bezuinigingen die nodig zijn om de gemeentebegroting de komende jaren sluitend te krijgen. Wethouder Jan Steenbergen gaf aan dit een sympathiek verzoek te vinden, maar dat de tijd tot aan de begroting 2020 daarvoor tekort is. Het betrekken van inwoners is voor de raad echter wel belangrijk. De indieners trokken daarom het verzoek in, met het vertrouwen dat naar de begroting 2021 toe een vorm van participatie rond de begroting wordt opgezet.

De raad besloot ook tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019 – 2023 en het bestemmingsplan Pesse, Dorpsstraat tussen 7 en 9, 2018.
Het beeld en geluidsverslag kunt u terugkijken en luisteren via: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/

Deel dit bericht!

Geef een antwoord