Mededelingen gemeente week 2 2019

Hoogeveen – Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen (ontvangstdatum)

 • Brandligtswijk 2(a), Elim, bouwen van een woning (31 december 2018).
 • Da Costastraat 6, Hoogeveen, plaatsen van een dakkapel (17 december 2018).
 • De Richter 2, Elim, bouwen van een woning (26 december 2018).
 • De Turfsteker, kavel 9, Hollandscheveld, tijdelijk plaatsen van een stacaravan (17 december 2018).
 • Edisonstraat 16a, Hoogeveen, aftappen van een lpg punt (24 december 2018).
 • Fluitenbergseweg 93, Fluitenberg, plaatsen van een trap (19 december 2018).
 • Grote Kerkstraat 2, Hoogeveen, plaatsen van reclame en een afvoerpijp (20 december 2018).
 • Kanaal O.Z. 5, Tiendeveen, uitbreiden van een woning (19 december 2018).
 • Koningspage 9, Hoogeveen, plaatsen van een dakkapel (18 december 2018).
 • Mathijsenstraat 1, Hoogeveen, uitbreiden van een hotel (20 december 2018).
 • Middenraai 50, Nieuweroord, herbouwen van een woning (19 december 2018).
 • Middenraai 51, Nieuweroord, realiseren van een agrarisch bedrijf (20 december 2018).
 • Oostering 30, Pesse, organiseren van een eendaags indoor motorcrossevenement (24 december 2018).
 • Schoonhovenweg 2, Hollandscheveld, splitsen van een woonboerderij (17 december 2018).
 • Schutstraat 179, Hoogeveen, uitbreiden aan de achterzijde van de woning (17 december 2018).
 • Stephensonstraat 82, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (17 december 2018).
 • Stuifzandseweg 48a, Stuifzand, verbouwen van een schuur (29 december 2018).
 • Trambaan perceel K5612, Noordscheschut, bouwen van een woning (31 december 2018).
 • Wijsterseweg 147, Stuifzand, plaatsen van een tijdelijke antennemast (29 december 2018).
 • Zwartschaap 21, Stuifzand, bouwen van een schuur (17 december 2018).

Ingetrokken aanvragen (datum bevestiging)

 • Edisonstraat 16a, Hoogeveen, aftappen van de LPG, aanvraag d.d. 6 december 2018 (2 januari 2019).

Besluit vergunningsvrij (datum besluit)

 • Schutstraat 179, Hoogeveen, uitbreiden aan de achterzijde van de woning (19 december 2018).

Verleende vergunningen (datum besluit)

 • De Richter 17, Elim, tijdelijk plaatsen van een stacaravan (20 december 2018).
 • De Turfschipper 1, 22 en 24, Hollandscheveld, bouwen van 3 woningen (19 december 2018).
 • De Turfschipper 13, 15, 16 en 17, Hollandscheveld, bouwen van 4 woningen (19 december 2018).
 • De Turfschipper 14, 16, 18 en 20, Hollandscheveld, bouwen van 4 woningen (19 december 2018).
 • De Turfschipper 3, 21 en 23, Hollandscheveld, bouwen van 3 woningen (20 december 2018).
 • De Turfschipper 5, 7, 9 en 11, Hollandscheveld, bouwen van 4 woningen (20 december 2018).
 • De Turfschipper 6, 8, 10 en 12, Hollandscheveld, bouwen van 4 woningen (19 december 2018).
 • Fluitenbergseweg 93, Fluitenberg, plaatsen van een trap (24 december 2018).
 • Griendtsveenweg 11, 11 001 t/m 004, 11 101 t/m 113, 11 201 t/m 209 (Bosboomstraat 26), Hoogeveen, bouwen van een woon- en zorgcentrum.
 • Grote Kerkstraat 42, Hoogeveen, kappen van een boom (2 januari 2019).
 • Nijstad 12, Hoogeveen, bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg (18 december 2018).
 • Noorderweg 4, Tiendeveen, herbouwen van een woning (20 december 2018).
 • Van Echtenstraat 79, Van Echtenstraat 42, 42 001 t/m 42 012 en 42 101 t/m 42 114, Hoogeveen, verbouwen van een kantoor naar een appartementengebouw en het plaatsen van een hekwerk en slagboom ten behoeve van een parkeerplaats (18 december 2018).

Besluit niet in behandeling(datum besluit)

 • Plesmanstraat 22, Hoogeveen, plaatsen van een unit (21 december 2018).

Verlenging beslistermijn(datum besluit)

 • Van Echtenstraat 12, Hoogeveen, verbouwen van een winkelpand naar een woning (21 december 2018).
 • Edelhert 2, Hoogeveen, bouwen van een woning (20 december 2018).
 • Lindberghstraat 16, Hoogeveen, uitbreiden van de bestaande loods met kantoorruimte (2 januari 2019).
 • Edisonstraat 2 1, Hoogeveen, bouwen van een bedrijfshal (2 januari 2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie rechtspraak.nl.

Sloopmeldingen (datum acceptatie melding)

 • Alteveer 72, Hoogeveen, slopen van de schuren (27 december 2018).
 • Carstensdijk 13b, Elim, het slopen van een schuur (20 december 2018).
 • Coevorderstraatweg 19, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende materialen (20 december 2018).
 • De Beugel 6, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen van een hok (19 december 2018).
 • Fleminghof 48, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning (20 december 2018)
 • Grote Kerkstraat 14, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen na een brand (21 december 2018).
 • Herman Bavinckstraat 11, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de zolder (20 december 2018).
 • Hoofdstraat 120, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (20 december 2018).
 • Kanaal O.Z. 21, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een schuur (19 december 2018).
 • Oostering 46, Pesse, slopen van alle opstallen (17 december 2018).
 • Schoolstraat 13, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerluiken uit een woning (20 december 2018).
 • Veenluydenstraat 133, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende lijmlaag uit de woning (20 december 2018).
 • Veenmosstraat 14, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning (18 december 2018).
 • Zwartschaap 21, slopen van de schuren (2 januari 2019).

EVENEMENTEN

Aanvragen vergunning (ontvangstdatum)

 • Stichting Erflandenrun, route door de wijk Erflanden, Hoogeveen, woensdag 8 mei 2019 van 17.30 tot 22.00 uur, Erflandenrun en G-klasse (17 december 2018)

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende vergunningen (datum verleend)

 • Café De Lijst en Dégust, Hoofdstraat 34 en Hoofdstraat 38, Hoogeveen, zondag 5 mei 2019 van 14.00 tot 21.00 uur, Muziekactiviteiten i.v.m. Bevrijdingsdag (19 december 2019).

Wegafsluitingen (datum verleend)
In verband met de muziekactiviteiten tijdens Bevrijdingsdag zal de Hoofdstraat op zondag 5 mei 2019 van 8.00 uur tot 23.00 uur ter hoogte van de huisnummers 34 en 38 worden afgesloten voor het verkeer (19 december 2018).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht .

BESTEMMINGSPLANNEN

Vaststelling bestemmingsplan ‘Wolfsbos, deelplan scholenlocatie’
Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2018 voor de percelen kadastraal bekend Hoogeveen, sectie G, nrs. 5403, 3569, 5149 en 5982 (deels) een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van Kindcentrum Wolfsbos mogelijk gemaakt in het gebied tussen De Vink, Sperwerlaan en Koekoeklaan in Hoogeveen. In het gebouw worden OBS de Goudvink, PCBS de Krullevaar en kinderopvang gevestigd. Het vastgestelde bestemmingsplan “Wolfsbos, deelplan scholenlocatie” ligt van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op hoogeveen.nl/inzage en op ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2017BP8008003-VG01.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 21 februari 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Ontwerp bestemmingsplan Zuid
Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Zuid 2018, voorbereid. Het bestemmingsplan betreft een actualisering van het oude bestemmingsplan Zuid uit 2007. Er vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats. Het plangebied is globaal gelegen tussen Het Haagje, de Alteveerstraat, de Hoogeveense Vaart en de Wolfsbosstraat

De stukken liggen van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via hoogeveen.nl/inzage en of ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2017BP9005001-ON02.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpplan bij het college van B&W indienen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mark Hoogvliet of Lysbeth Schockman van de afdeling Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.

OVERIG

Voornemen afsluiting Jan Slotswijk te Elim
Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad van Hoogeveen voornemens is om gedeelte van Jan Slotswijk, lopende over het perceel ter hoogte van perceel Dorpsstraat 44a in Elim, conform artikel 9 van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken.

De reden van het voornemen tot onttrekking van de openbaarheid heeft de volgende reden: Vanaf de Dorpsstraat, over het perceel van Dorpsstraat 44a liep vroeger de toegang naar de daarachter gelegen percelen van o.a. Jan Slotswijk 14. Inmiddels is de nieuwbouwwijk aan de Richter aangelegd en is de Jan Slotswijk eenvoudig via de Richter te bereiken. Hiermee vervalt de noodzaak om via de tuin van Dorpsstraat 44a de Jan Slotswijk te bereiken. De bereikbaarheid van de woningen blijft gegarandeerd via de nieuwe route, wordt zelfs eenvoudiger en verkeersveiliger.

Het ontwerpbesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 januari tot en met 20 februari 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op hoogeveen.nl/slotswijk. Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Vertrokken naar land onbekend
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 • Dhr. J.P.A van Lawick per 13-11-2018.

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie rechtspraak.nl.

CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord