Gezondheid

Drenten vergelijken zorgverzekering vaak via smartphone of tablet

Drenthe- 44,7 procent van de Drenten die zorgverzekeringen vergelijken, doet dit via een mobiel apparaat. Dit blijkt uit bezoekersdata van online platform Independer, dat het gedrag van bezoekers in de afgelopen maand analyseerde. In geen enkele andere provincie worden zorgverzekeringen zo vaak via een mobiel apparaat vergeleken.

Sinds 12 november mogen Nederlanders weer overstappen van zorgverzekeraar. Na één maand vergeleek Independer de keuzes die consumenten op haar website maakten met de eerste ‘overstap maand’ van vorige jaren.
Drent vergelijkt het vaakst met mobiel apparaat
Drenten die afgelopen maand zorgverzekeringen vergeleken, deden dit voornamelijk via een desktop computer. 55,3 procent vergeleek namelijk via een ‘reguliere’ computer. Dit percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde (58,4 procent) en is tevens het laagst van alle provincies.

Verdubbeling gebruik WhatsApp
Het toegenomen gebruik van de mobiele telefoon bij het vergelijken van zorgverzekeringen, komt nog sterker tot uiting in het WhatsApp gebruik. Independer zag het gebruik van de WhatsApp-functie op haar site, waarmee website informatie snel gedeeld kan worden, verdubbelen ten opzichte van vorig jaar.

Dekkingen die in Drenthe worden bekeken
Naast gebruikte apparaten en vergelijkingen van de basisverzekering, werd in de data-analyse ook gekeken naar de manier waarop inwoners van Drenthe vergelijken bij andere dekkingsvormen.
Gebleken is dat Drenten vooral vergelijken op basis-, tand én aanvullende dekkingen (41,8%). In Drenthe vergelijkt 23,3% uitsluitend de basisdekking. 18% vergelijkt de basisverzekering én andere aanvullende dekkingen. 16,8% vergelijkt in Drenthe de basis- en tandartsdekking.

Meer informatie is te vinden op de pagina ‘ Zo vergelijkt Nederland de zorgverzekering.’ Bron: Independer Zorgverzekering

3 gedachten over “Drenten vergelijken zorgverzekering vaak via smartphone of tablet

 • Overweegt u te veranderen van BASISVERZEKING?

  Weet dan dat u daarvoor tot uiterlijk 31 januari de gelegenheid hebt!

  De Zorgverzekeringswet omschrijft dit zo:
  Artikel 7.1.
  De verzekeringnemer kan de zorgverzekering uiterlijk 31 december van ieder jaar met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar opzeggen.

  U dient dus uw huidige verzekering uiterlijk 31 december a.s. m.i.v. 1 januari 2020 op te zeggen!

  Over acceptatie door de verzekeraar schrijft de verzekeringswet het volgende:
  Artikel 3.
  1.
  Een zorgverzekeraar is verplicht met of ten behoeve van iedere verzekeringsplichtige die in zijn werkgebied woont alsmede met of ten behoeve van iedere verzekeringsplichtige die in het buitenland woont, desgevraagd een zorgverzekering te sluiten.
  2.
  Indien een zorgverzekeraar in een provincie verschillende varianten van de zorgverzekering aanbiedt, kan voor iedere in die provincie wonende verzekeringsplichtige uit alle varianten worden gekozen.
  3.
  De zorgverzekeraar stelt alle varianten van de zorgverzekering die hij in een provincie aanbiedt, in de vorm van modelovereenkomsten ter beschikking aan personen die overwegen ten behoeve van een in die provincie wonende verzekeringsplichtige een zorgverzekering met die verzekeraar te sluiten, alsmede, indien de zorgverzekeraar varianten toevoegt of wijzigt, aan de verzekeringnemers die ten behoeve van een in die provincie wonende verzekeringsplichtige een zorgverzekering met hem hebben gesloten.

  en:

  Artikel 5.5
  De zorgverzekering werkt, zonodig in afwijking van artikel 925, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, terug:
  b.
  indien zij ingaat binnen een maand nadat een eerdere zorgverzekering met ingang van 1 januari van een kalenderjaar of wegens wijziging van de voorwaarden met toepassing van artikel 940, vierde lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is geëindigd door opzegging, tot en met de dag na die waarop de eerdere zorgverzekering is geëindigd.

  De zorgverzekeraar, ook uw huidige, heeft dus de plicht u, de gehele maand januari, als verzekerde te accepteren mits u deze verzekering afsluit nadat u uw huidige verzekering (uiterlijk 31 december a.s.) hebt opgezegd.

  U hebt dus nog tot en met 31 januari 2020 de tijd om definitief te beslissen!

  (Voor uw eventuele aanvullende verzekering geldt deze acceptatieplicht niet. U kan deze bij uw huidige verzekering laten doorlopen. De verzekeraar mag uw aanvullende verzekering niet beëindigen omdat u van BASISVERZEKERING veranderd)

 • Sinds kort is de “Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten” door NZA aan de zorgverzekeraars voorgeschreven. Deze regeling met het doel zo de NZA dat in onderstaand artikel 2 schrijft. E.e.a. betekent dat verzekeraars zeer uitgebreid en voor de consument duidelijk hun polisvoorwaarden met alle toeters en bellen op hun website moeten vermelden. Een vermelding “Gecontacteerd” zo Zilveren Kruis op haar website vermeldt voldoet daar beslist niet aan. Vraag uw (toekomstige) verzekeraar dus waar u de door de NZA aan haar opgedragen vermeldingen op hun website kan vinden en wijs uw verzekeraar er op dat ze moeten voldoen aan deze regeling.

  https://t.co/6NJ7HGhEE4?amp=1

  2. Doel van de regeling
  Ziektekostenverzekeraars maken informatie openbaar over de eigenschappen van aangeboden producten en diensten op zodanige wijze dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Deze regeling beschrijft welke informatie ziektekostenverzekeraars ten minste aan consumenten moeten verstrekken, zodat de informatie doeltreffend en juist is, en bijdraagt aan de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de aangeboden producten en diensten. Ten tweede heeft deze regeling tot doel om de eenvormige invulling van procedures van ziektekostenverzekeraars te stimuleren, opdat verzekerden op gelijke wijze toegang kunnen hebben tot de verzekering. Tot slot geeft deze regeling ook aan welke andere informatie ziektekostenverzekeraars periodiek moeten verstrekken aan consumenten en verzekerden.

 • Het tussen (haakjes) geplaatste is hetgeen ik heb tussen geplaatst. Al het overige is officiële tekst!

  29. Typering polissen

  1. De zorgverzekeraar typeert elke polis als naturapolis, combinatiepolis of restitutiepolis.
  2. De zorgverzekeraar gebruikt de termen `naturapolis’ en `natura’ enkel om polissen te
  beschrijven waarbij de zorgplicht zodanig is vormgegeven dat de verzekerde bij wie het
  verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestaties
  bestaande uit de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, als bedoeld in
  artikel 11, eerste lid, onder a, van de Zvw.
  (Luidende:)
  Artikel 11. 1 De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt
  vormgegeven, dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de
  zorgverzekering recht heeft op prestaties bestaande uit:
  a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of
  b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd,
  activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten.

  (Met andere woorden: U krijgt met een naturapolis zorg geboden op een door de zorgverzekering te bepalen plaats!!!)

  De zorgverzekeraar gebruikt de termen `restitutiepolis’ en `restitutie’ enkel om polissen te beschrijven die recht geven op vergoeding van de kosten van zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd, activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder b, van de Zvw en daarnaast geen beperking kennen van de vergoeding van zorg bij niet-gecontracteerde aanbieders, behalve de beperking die voortvloeit uit artikel 2.2 van het Besluit zorgverzekering.
  (Luidende:)
  Artikel 2.2.
  1. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet
  omvat de kosten die de verzekerde heeft gemaakt voor zorg of overige diensten zoals
  die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en met 2.15.
  2. Bij het bepalen van de vergoeding worden in mindering gebracht:
  a. hetgeen de verzekerde als eigen bijdrage had moeten betalen indien hij krachtens de
  zorgverzekering recht zou hebben op prestaties bestaande uit zorg of overige
  diensten;
  b. de kosten die hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid
  passend is te achten.

  (Met andere woorden: U krijgt met een restitutiepolis de kosten vergoed van zorg op de door u verlangde plaats mits daarvoor een niet excessief afwijkend tarief wordt berekend!!!)

  3. De zorgverzekeraar typeert alle polissen die niet onder het tweede lid of het derde lid van dit
  artikel vallen als `combinatiepolis’, waarbij de zorgverzekeraar aangeeft voor welke prestaties de
  verzekerde recht heeft op zorg en voor welke prestaties de verzekerde
  recht heeft op vergoeding van de kosten van zorg, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Zvw.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: