Algemeen

Vergunningaanvraag zonnepark Noordscheschut ligt ter inzage

Noordscheschut – Het college legt de aanvraag voor een vergunning voor het zonnepark Noord in Noordscheschut zes weken ter inzage.

De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen de aanvraag voort te zetten, hoewel het college had gevraagd om de huidige aanvraag te heroverwegen en opnieuw in te dienen als de aanpassingen aan het afwegingskader klaar zijn. Maar een aanvraag voor omgevingsvergunning kan niet op voorhand worden geweigerd of niet in behandeling worden genomen.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning zonnepark Noord 120a (voorlopig adres) te Noordscheschut voor een periode van 25 jaar (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunningen te verlenen voor onderstaande zonneparken:
Noord 120a (voorlopig adres) te Noordscheschut, gelegen ten oosten Schooldijkje en ten zuiden Noord (artikel 2.1, lid 1, sub a en c Wabo).
Inzien
Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen.

(bron:gemeente Hoogeveen)

Geef een reactie