Aansturing raad op schuldhulpverlening kan beter

Hoogeveen: De gemeenteraad is niet goed in staat te sturen op de voortgang van het beleid en uitvoering in de schuldhulpverlening. Dat is een belangrijke conclusie van de rekenkamercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop de gemeente Hoogeveen haar beleid voor schuldhulp en preventie heeft uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft beleid vastgesteld rond de schuldhulpverlening, maar er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over de wijze en frequentie van rapporteren aan de raad. Er vindt geen evaluatie van de algemene doelstellingen en het beleid plaats. Daardoor is het niet mogelijk de doeltreffendheid van bijvoorbeeld doelstellingen zoals preventie, het bieden van meer ondersteuning aan inwoners en het vergroten van de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening te beoordelen.

Samenwerking met organisaties

Inwoners kunnen zich sinds mei 2017 op twee plekken aanmelden voor schuldhulpverlening: bij de gemeente of bij het Loket Geldzaken (waarin verschillende vrijwilligersorganisaties en de Stichting Welzijnswerk samenwerken). Beide verzorgen de aanmelding en intake. Als blijkt dat hulp bij schulden nodig is, voert de GKB Drenthe het vervolg van het traject uit. Ook loopt er een preventieproject voor huurachterstanden, dat wordt uitgevoerd door de wooncorporaties.

De doelmatigheid van de schuldhulpverlening is niet eenduidig te bepalen. Tot mei 2017 waren de kosten van de schuldhulpverlening volledig zichtbaar, namelijk de kosten van de GKB. De gemeente doet nu ook een deel van de uitvoering en deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Een totaalzicht op de kosten van schuldhulpverlening ontbreekt hierdoor.

De gemeente heeft alleen met de GKB afspraken gemaakt over werkzaamheden en de wijze van samenwerking. Met de overige partners is geen directe subsidierelatie. Dit leidt tot een situatie waarbij de GKB wel wordt aangesproken op haar prestaties, maar de kwaliteit van de eigen (gemeentelijke) dienstverlening of die van het Loket Geldzaken niet worden beoordeeld.

De rekenkamercommissie heeft onder meer de volgende aanbevelingen gedaan:
•    Breng alle kosten voor schuldhulpverlening bij elkaar in de begroting en maak onderscheid tussen de gemeentelijke kosten en de kosten van partners.
•    Formaliseer de samenwerking tussen gemeente en Loket Geldzaken (zoals bij de GKB al is gebeurd)
•    Sluit met alle samenwerkende partijen een prestatieovereenkomst, zodat resultaten meetbaar zijn en vastgelegd is hoe vaak en wanneer verantwoording over de geleverde prestaties moeten worden afgelegd.
•    Maak als gemeenteraad afspraken met het college over de wijze van rapporteren en de informatievoorziening over het schuldhulpbeleid.
•    Breng de samenstelling en omvang van de doelgroep in kaart om te gebruiken als input voor beleid en uitvoering.
•    Denk na over de wenselijkheid van de huidige situatie met twee loketten. Daarbij zou ook de klant betrokken kunnen worden en onderzocht of de huidige processen rond aanmelding en verwijzingen duidelijk zijn.
•    Ga door met de preventieprojecten en kijk hoe andere gemeenten dit hebben ingericht.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord